Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

Regulamentul de Organizare și Funcționare

.PDF Regulament
.PDF Hotarare Consiliul Judetean Timis

Regulamentul de Organizare și Funcționare

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.Înființare, subordonare

 • Muzeul Naţional al Banatului este, conform prevederilor H.G. nr. 331/2016, instituţie publică de cultură de importanţă naţională, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Judeţean Timiş.
 • Muzeul Naţional al Banatului, denumit în continuare Muzeul, este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, a celorlalte prevederi legale aplicabile domeniului şi cu prevederile prezentului Regulament.
 • Prezentul Regulament stabilește normele de organizare și funcționare a Muzeului Național al Banatului. Muzeul aplică și normele, regulamentele și metodologiile, specifice domeniului său de activitate, elaborate de Ministerul Culturii.

Art.2.Sediul

(1) Muzeul are sediul în Timişoara, Piaţa Huniade, nr.1, judeţul Timiş, în cadrul Castelului  Huniade.

Art.3.Obiectivul și scopul

 • Muzeul Naţional al Banatului este o instituţie publică de cultură de importanţă naţională, aflată în serviciul public al societăţii şi deschisă publicului, care are ca obiective principale colecţionarea, conservarea, cercetarea, restaurarea, comunicarea şi expunerea mărturiilor materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, valorificarea patrimoniului cultural administrat prin expoziţii, publicaţii şi orice alte forme de comunicare.
 • Scopul Muzeului îl reprezintă recreerea, educarea şi cunoaşterea evoluţiei comunităţii

umane şi a mediului înconjurător.

CAP. II. ATRIBUȚII ȘI ACTIVITĂȚI

Art.4.Atribuții

(1) Muzeul, organizat astfel încât să armonizeze activităţile  muzeale cu  cele de  cercetare ştiintifică în domeniu, exercită, în principal, următoarele atribuții:

 1. asigură integritatea, securitatea, conservarea şi restaurarea bunurilor clasate în patrimoniul cultural naţional mobil care fac obiectul patrimoniului muzeal;
 2. realizează documentarea, evidenţa şi, după caz, clasarea bunurilor aparținând patrimoniului muzeal;
 3. asigură punerea în valoare a patrimoniului muzeal;
 4. asigură şi garantează accesul publicului şi al specialiştilor la bunurile care constituie patrimoniul muzeal;
 5. asigură cercetarea sau, după caz, punerea la dispoziţie, pentru cercetare, a bunurilor din patrimoniul muzeal;
 6. previne folosirea patrimoniului muzeal în alte scopuri decât cele prevăzute de reglementările legale în vigoare;
 7. obţine autorizarea funcţionării, acreditarea şi, după caz, reacreditarea muzeului sau a colecţiei publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 8. asigură măsurile de pază, de prevenire și stingere a incendiilor, de prevenire şi diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal.

Art.5.Activități și acțiuni specific

(1) Muzeul realizează următoarele activități și acțiuni specifice:

 1. constituirea, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal;
 2. cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal;
 3. achiziționarea de bunuri muzeale , în condițiile legii;
 4. punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, prin expoziții permanente și temporare, inclusiv prin împrumutul intermuzeal, în condițiile legii;
 5. asigurarea evidenței bunurilor muzeale, inventarierea lor periodică, în condițiile legii,asigurarea protecției acestora;
 • Raportat la Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN-Rev.2), domeniul principal al Muzeului este cel corespunzător Secţiunii R ,,Activităţi de spectacole, culturale şi recreative “, diviziunea 91 „Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale”, clasa  9102 ,,Activităţi ale muzeelor”.
 • Potrivit codurilor CAEN, Muzeul desfăşoară următoarele activităţi, în interes public, în principal, şi/sau pentru realizarea de venituri, în subsidiar: a) activităţi specifice instituţiilor muzeale:

9102 Activităţi ale muzeelor (alte muzee specializate): activităţi specifice muzeului, constând în (fără a se limita la acestea):

 • valorificarea expoziţională a patrimoniului (expoziţii de bază, temporare, itinerante, pavilioane şi în aer liber, în ţară şi în străinătate);
 • gestionarea colecţiilor muzeale şi a aparatului documentar ştiinţific şi tehnic.;
 • organizarea de festivaluri şi târguri cu caracter educativ;

7219 Cercetare – dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie, constând în (fără a se limita la acestea):

 • cercetarea ştiinţifică în domeniul conservării şi restaurării patrimoniului cultural muzeal şi valorificarea ei.

7220 Cercetare – dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste:

 • cercetarea ştiinţifică şi valorificarea acesteia prin organizarea şi participarea la manifestări specifice, editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, de tematici expoziţionale permanente şi temporare.
 • întocmirea, gestionarea şi valorificarea ştiinţifică a evidenţei valorilor din colecţiile muzeului

9103  Gestionarea  monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic, constând în (fără a se limita la acestea):

 • restaurarea, conservarea monumentelor istorice şi a altor obiective, consultanţă în acest domeniu. 9003 Activităţi de creaţie artistică constând în (fără a se limita la acestea): – restaurări ale operelor de artă;

9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor, constând în (fără a se limita la acestea):

 • organizarea şi funcţionarea propriei biblioteci de specialitate, organizarea, completarea regulată şi valorificarea arhivei documentare ştiinţifice şi tehnice;
 1. b) activităţi anexe activităţilor specifice instituţiei muzeale;

4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare, constând în:

 • vânzarea propriilor publicaţii, suveniruri ş.a.;

4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate, constând în (fără a se limita la acestea): – vânzarea propriilor publicaţii, a publicaţilor de promovare a instituţiei etc.

5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor, constând în (fără a se limita la acestea)

 • editarea publicaţiilor de promovare: afişe, pliante, broşuri, cataloage, ghiduri şi alte tipărituri.

      7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică, constând în (fără a se limita la aceasta):

 • asigurarea ghidajelor în cadrul Muzeului;

      8230 Activităţi de organizarea expoziţiilor, târgurilor, congreselor; c)  alte activităţi:

6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare ) a mijloacelor de calcul:

 • evidenţa informatizată a patrimoniului;

      6820 Închirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate:

 • închirierea spaţiilor aflate în administrare (în condițiile legii); 7312 Servicii de reprezentare media:
 • promovarea media a partenerilor de acţiuni, evenimente, în baza acordurilor de colaborare încheiate cu aceştia având drept scop asigurarea promovării/publicităţii manifestărilor/activităţilor/acţiunilor/evenimentelor instituţiei pe bază de reciprocitate.

CAP.III. ORGANIZAREA SI FUNCȚIONAREA

Art.6. Structura organizatorică (cu atribuții)

 • Structura organizatorică şi numărul de personal, stabilit conform prevederilor legale, se aprobă prin Hotarâre a Consiliului Judeţean Timiş, în raport cu obligaţiile şi programele stabilite, în concordanţă cu Contractul de management al managerului, astfel încât să se asigure îndeplinirea în mod corespunzător a atribuţiilor şi activităţilor specifice, a programelor şi proiectelor minimale, precum şi realizarea caietului de obiective;
 • Atribuţiile corespunzătoare compartimentelor funcţionale se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul intern, legal aprobate;
 • Atribuţiile corespunzătoare funcţiilor, decurgând din atribuţiile compartimentelor, se stabilesc prin fişele posturilor de către manager;
 • Structura organizatorică a Muzeului este următoarea:
  • Secțiunea 1 – Secţia istorie;
  • Secțiunea 2 – Secţia arheologie;
  • Secțiunea 3 – Secţia stiinţele naturii;
  • Secșiunea 4 – Laborator zonal restaurare;
  • Secșiunea 5 – Biroul Relaţii cu publicul si organizări expoziţii;
  • Secțiunea 6 – Compartimentul Pedagogie muzeală şi proiecte;
  • Secțiunea 7 – Contabilul șef, care are în subordine Compartimentul financiar contabilitate și resurse umane;
  • Secțiunea 8 – Biroul Achiziţii publice şi administrativ; ü Secțiunea 9 – Compartimentul audit public intern; ü Secțiunea 10 – Compartimentul Juridic.
 • Contabilul șef, șefii de secţii, birouri şi compartimente se subordonează direct managerului Muzeului și au următoarele atribuţii comune:
 1. întocmeşte planul şi raportul anual de activitate al secţiei/ biroului/ compartimentului;
 2. coordonează, îndrumă şi controlează întreaga activitate a secţiei, biroului, compartimentului şi răspunde de aceasta în faţa conducerii muzeului;
 3. organizează activitatea compartimentului funcțional din subordine asigurând împărţirea atribuţiilor de serviciu personalului din subordine, întocmirea fișei postului în funcţie de obiectivele individuale ale acestuia;
 4. coordonează, îndrumă, analizează periodic şi controlează activitatea salariaţilor din subordine, dispunând măsurile legale care se impun în vederea creşterii eficienţei, eficacităţii şi economicităţii activităţii pe care o coordonează;
 5. răspunde în faţa managerului de îndeplinirea activităţii pe care o coordonează în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate, în contextul respectării cerinţelor minimale ale realităţii, regularităţii şi legalităţii acţiunilor întreprinse;
 6. dispune măsuri sau face propuneri managerului pentru îmbunatăţirea activităţii pe care o coordonează;
 7. face propuneri pentru îmbunătăţirea metodologiei de raportare a indicatorilor de performanţă şi a instrumentelor de management specifice;
 8. evaluează activitatea profesională a personalului din subordine, pe baza criteriilor de performanţă stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care-l coordonează;
 9. sprijină personalul pentru elaborarea lucrărilor, monitorizează şi răspunde de modul în care au fost respectate normele şi procedurile de lucru;
 10. stabileşte, după caz, prioritatea lucrărilor şi termenele în care acestea trebuie rezolvate;
 11. verifică, avizează şi semnează lucrările efectuate în cadrul structurii organizatorice pe care o conduc/coordonează, în condiţiile legii;
 12. redistribuie sarcinile personalului din subordine în cazul concediilor de odihnă, concediilor medicale, participării la cursuri de perfecţionare, conferinţe, simpozioane, alte evenimente pe termen scurt;
 13. avizează programarea concediilor de odihnă;
 14. stabileşte tematica de concurs şi participă la comisiile de angajare constituite pentru concursurile organizate în vederea ocupării posturilor în cadrul secţiei/ biroului/ compartimentului pe care-l conduce;
 15. coordonează întregul program de pregatire şi perfecţionare profesională a personalului din subordine şi participă la realizarea programelor de pregatire profesională.
 16. propune cu privire la detaşarea, delegarea, mutarea, promovarea personalului pe care-l coordonează, precum şi cu privire la sancţionarea acestuia pentru neîndeplinirea corectă şi la termen a sarcinilor de serviciu, în limita competenţelor legale;
 17. asigură şi răspunde de aplicarea prevederilor legale cu privire la întocmirea, circuitul şi păstrarea actelor, documentelor şi informaţiilor specifice rezultate din activitatea structurii;
 18. urmăreste soluţionarea aspectelor rezultate din rapoartele Curţii de Conturi și a altor organisme cu atribuții de control;
 19. asigură şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor stabilite ca urmare a recomandărilor cuprinse în Rapoartele de audit public intern aprobate de către managerul Muzeului;
 20. asigură şi răspunde de îndeplinirea întocmai şi la timp a măsurilor dispuse de managerul Muzeului prin Decizii şi rezoluţii pe documentele distribuite structurii şi, împreună cu salariaţii aflati în subordine, pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor legate de specificul

activităţii structurii;

 1. răspunde de respectarea normelor de protecţia muncii în cadrul secţiei/biroului/compartimentului şi a normelor PSI şi SSM;
 2. monitorizează și implementează standardele de control intern managerial;
 3. reprezintă instituţia prin semnatură, pe baza şi în limitele delegării de competenţă stabilite de manager;
 4. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de managerul Muzeului în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu specificul activităţii şi compeţentele profesionale ale personalului. (6) Atribuții specifice contabilului șef   În domeniul financiar-contabilitate:
 5. exercită atribuţii prevăzute de Legea contabilităţii şi de celelalte acte normative în materie, pentru funcţia de contabil şef ;
 6. organizează activitatea financiar-contabilă în cadrul Muzeului Național al Banatului;
 7. aplică prevederile Legii finanţelor publice şi OMF nr.1792/2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, OG 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv propriu;
 8. asigură întocmirea raportărilor financiare lunare, a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale (bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare);
 9. organizează şi răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară;
 10. asigură întocmirea situaţiilor financiare la termen şi conform legislaţiei aplicabile domeniului;
 11. organizează şi execută controlul financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor proprii;
 12. angajează muzeul, prin semnătură, alături de managerul Muzeului, în toate operaţiunile economico-financiare;
 13. organizează şi răspunde de arhiva financiar-contabilă;
 14. prezintă spre aprobarea managerului Muzeului bilanţul contabil şi raportul explicativ, participă la analiza rezultatelor economice şi financiare pe baza datelor de bilanţ. În domeniul resurse umane:
 15. organizează şi coordonează evidența, gestionarea resurselor umane și managementul funcţiilor de personal, recrutarea, angajarea, promovarea, transferul, suspendarea şi încetarea contractului de muncă, detaşarea, delegarea şi sancţionarea disciplinară a personalului Muzeului;
 16. coordonează, în absenţa managerului, activitatea tuturor compartimentelor din muzeu, pe baza de document întocmit în acest sens;

(7) Atribuţii specifice şefilor de secţii:

 1. răspunde de îndeplinirea planului de activitate ştiinţifică, de evidenţa şi expoziţional al secţiei, asigurând organizarea activităţii de evidenţă ştiinţifică a secţiei;
 2. coordonează activitatea de îmbogăţire a colecţiilor, păstrarea şi circulaţia bunurilor muzeale, cu respectarea normelor de conservare specifice legale;
 3. coordonează asigurarea condiţiilor pentru realizarea activităţii de evidenţă muzeală;
 4. coordonează şi răspunde de valorificarea expoziţională a patrimoniului, prin organizarea de expoziţii permanente şi temporare şi de întocmire a documentaţiei aferente;
 5. coordonează, după caz, realizarea de programe şi proiecte culturale, participă şi iniţiază întreţinerea şi actualizarea expunerii, încât să asigure cerinţele îndeplinirii funcţiilor muzeului şi ale colecţiilor publice;
 6. participă anual la sesiuni de comunicări ştiintifice, conferinţe, colocvii şi întruniri de specialitate organizate de muzee sau de către alte instituţii abilitate;
 7. colaborează cu muzeografii, conservatorii, restauratorii la toate operaţiile privind patrimoniul;
 8. propune, în colaborare cu Laboratorul zonal, restaurare, obiecte de patrimoniu în vederea restaurării;
 9. concepe, coordonează şi organizează expoziţii permanente şi temporare;
 10. asigură coordonarea acțiunilor pentru asigurarea informatizării evidenţei patrimoniului, efectuarea operaţiunilor de clasare a bunurilor culturale;

(8) Secțiunea 1  Secţia Istorie:

 1. Secţia istorie este condusă de şeful secţiei, aflat în directa subordonare a managerului Muzeului;
 2. Patrimoniul cultural al Muzeului este pus în valoare prin expunerea permanentă, programe expoziţionale şi editoriale, studii şi comunicări. În acest sens, în cadrul Secţiei istorie se desfaşoară activităţi şi operaţiuni în legătură cu evidenţa, cercetarea, precum şi punerea în valoare a bunurilor patrimoniale specifice obiectului său de activitate prin expoziţii permanente, expoziţii temporare, conferinţe, sesiuni ştiintifice, colocvii, proiecte educative, editarea de pliante şi cataloage;
 3. În realizarea obiectivelor specifice Secţia Istorie are următoarele atribuţii principale:
 4. colecţionează, completează, conservă în mod sistematic obiecte specifice colecţiilor de istorie;
 5. răspunde de buna păstrare şi utilizare a fondului muzeal-colecţiile de istorie, în condiţii de totală securitate, semnalând corespunzător situaţiile de neîntrunire a acestor condiţii;
 6. selecţionează obiecte şi alte documente, conform expertizei specialiştilor, în vederea achiziţionării;
 7. pune fondul documentar la dispozţia utilizatorilor în vederea studiului, informării, documentării, în baza cererilor prealabile motivate şi aprobate corespunzător;
 8. participă la sesiuni ştiintifice de comunicări, conferinţe, colocvii şi întruniri de specialitate organizate de muzeu sau de alte instituţii;
 9. se preocupă de conservarea bunurilor culturale din gestiunea sa (dacă muzeograful are gestiune) şi semnalează managementului orice problemă apărută;
 10. participă la operaţiile întreprinse pentru desprăfuirea şi curăţarea obiectelor din gestiune;
 11. asigură ghidajul grupurilor de vizitatori în expoziţiile secţiei de istorie în perioada stabilită, conform programului;
 12. asigură reactualizarea permanentă a cataloagelor de inventare pe colecţii;
 13. supraveghează şi participă la inventarierea periodică a colecţiilor conform deciziilor managerului Muzeului;
 14. respectă legislaţia şi normele care reglementează activităţile din domeniul patrimoniului cultural;
 15. se preocupă de cunoaşterea colecţiilor aparţinând secţiei istorie a Muzeului, a programelor culturale, a programelor de conservare şi restaurare ale instituţiei;
 16. face propuneri, în colaborare cu Laboratorul zonal, restaurare, privind prioritizarea obiectelor în vederea restaurării şi conservării;
 17. asigură, prin personal specializat, supravegherea expoziţiei pentru a impiedica atingerea, sustragerea sau degradarea obiectelor aflate cu expunere liberă;
 18. asigură, prin personalul calificat, păstrarea bunurilor incredinţate şi buna gospodărire a materialelor, manevrarea conform normelor a obiectelor aflate în expoziţii;
 19. administrează patrimoniul punctului muzeal Traian Vuia;
 20. respectă normele interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său şi activităţile ce le desfăşoară;
 21. respectă normele PSI şi SSM;
 22. îndeplinşte orice alte atribuţii dispuse de managerul Muzeului în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 23. Secţia istorie desfaşoară activităţi şi operaţiuni în următoarele domenii:
 24. Cercetarea care se desfăşoară pe colecţii, în arhive şi biblioteci de către personalul calificat al secţiei şi constă în:
 25. alegerea temei de cercetare, în funcţie de interesele instituţiei;
 26. documentarea bibliografică;
 27. cercetarea propriu zisă, după metodele specifice, adaptate temei;
 28. analiza şi selectarea datelor;
 29. formularea concluziilor;
 30. redactarea raportului ştiinţific;
 31. analiza acestuia în Consiliul Ştiintific;
 32. redactarea rezultatelor ştiintifice şi valorificarea lor, după caz, în întocmirea planurilor tematice pentru expoziţii temporare, materiale publicitare (pliante, cataloage de expoziţii, articole în publicaţii periodice, expuneri, interviuri mass-media ş.a). B.Evidenţă, depozitare şi supraveghere:

B.1.Activitatea de evidenţă la care participă personalul calificat al secţiei şi gestionarul secţiei, constă în:

 1. documentarea pentru cunoaşterea patrimoniului şi a legislaţiei aplicabile domeniului de activitate;
 2. evidenţa primară, liste de inventar, procese verbale de predare-primire, fotografii, fişe, evaluări şi registru inventar;
 3. înregistrarea obiectelor şi documentelor intrate în patrimoniul instituţiei prin donaţii, achiziţii, schimb intern şi internaţional, etc.;
 4. transmiterea datelor şi documentelor specifice secţiei istorie la compartimentul de specialitate (financiar contabilitate);
 5. întocmirea fişelor analitice de evidenţă;
 6. verificarea periodică a gestiunii;

B.2. Depozitarea, activitatea la care participă, sub îndrumarea conservatorului nominalizat, întregul personal calificat al secţiei, cuprinde:

 1. documentarea privind principiile şi modalităţile de depozitare a patrimoniului specific pentru tipul de obiect muzeal;
 2. organizarea depozitelor în colaborare cu laboratorul zonal, restaurare;

B.3. Supravegherea, activitate la care participă întregul colectiv al secţiei, constă în:

 1. cunoaşterea exponatelor şi a locului lor de amplasare în expoziţiile permanente şi itinerante;
 2. asigurarea securităţii bunurilor expuse prin paza conform consemnului, dacă e cazul;
 3. control zilnic amănunţit bunuri, expoziţie, securitate, dacă e cazul.
 4. întocmirea rapoartelor de situaţie, la cerere, dacă e cazul;
 5. intervenţii în caz de urgenţă;
 6. întreţinerea curăţeniei şi disciplinei în spaţiile de vizitare şi depozite, dacă e cazul.

C.Valorificarea, activitate la care participă întreg personalul secţiei, inclusiv gestionarul secţiei, implică următoarele acţiuni:

 1. valorificarea patrimoniului muzeal structurat în colecţii, prin expoziţii, publicaţii ştiinţifice, materiale publicitare;
 2. documentarea tematică, structuri de colecţii, stări de conservare, modalităţi de valorificare:

interes stiinţific, cultural, documentar, educaţional etc.

 1. întocmirea dosarului tematicii expoziţiei (documentaţie completă);
 2. discutarea şi susţinerea dosarului tematicii;
 3. realizarea expoziţiei;
 4. propunerea de măsuri, împreună cu conservatorul, privitoare la asigurarea condiţiilor de conservare;
 5. evidenţa dinamicii patrimoniului expoziţional;
 6. organizare/participare la campanii de popularizare a patrimoniului şi a modalităţilor de valorificare realizate.

(9) Secțiunea 2-  Secţia Arheologie:

 1. Secţia arheologie este condusă de şeful secţiei, aflat în directă subordonare a managerului Muzeului.
 2. Patrimoniul cultural al Muzeului este pus în valoare prin expunerea permanentă, programe expoziţionale şi editoriale, studii şi comunicări. Secţia arheologie desfașoară activităţi şi operaţiuni în legatură cu evidenţa, cercetarea, precum şi dezvoltarea patrimoniului (urmare descoperirilor arheologice) şi punerea în valoare a bunurilor patrimoniale specifice obiectului său de activitate prin expoziţii permanente, expoziţii temporare, conferinţe, sesiuni ştiintifice, colocvii, proiecte educative, editarea de pliante şi cataloage; 3. În îndeplinirea obiectivelor specifice Secţia arheologie are următoarele atribuţii principale:
 3. conform planului de activitate, redactează tematici, organizează sau colaborează la organizarea unor expoziţii permanente sau temporare;
 4. participă la actualizarea sau modificările operate în expoziţiile de bază existente;
 5. colaborează cu gestionarul şi comisarul de expoziţie la realizarea practică a expoziţiilor şi popularizarea acestora;
 6. se preocupă de realizarea unei evidenţe corecte şi complete a pieselor aflate în colecţia de care răspunde;
 7. asigură, participă la redactarea fişelor de evidenţă cu documentaţie foto aferentă acestora;
 8. se preocupă de redactarea de repertorii şi cataloage ştiinţifice, de cataloage de expoziţii şi a unor publicaţii de popularizare (ghiduri, pliante);
 9. participă, împreună cu conservatorul şi gestionarul, la orice activitate ce are drept obiect colecţia respectivă (conservarea prin tratarea periodică cu substanţe corespunzătoare), organizarea sau reorganizarea depozitelor, selectarea materialului în vederea organizării de expoziţii permanente sau temporare;
 10. efectuează cercetări arheologice sistematice, preventive şi de teren, precum şi supravegheri arheologice, conform prevederilor legale şi procedurilor în domeniu;
 11. activitatea de cercetare desfăşurată în teren, depozite, arhive, biblioteci sau şantiere arheologice se materializează printr-un studiu ştiintific şi se predă la termenele stabilite de

Consiliul Științific;

 1. prin activitatea de cercetare specifică asigură dezvoltarea patrimoniului muzeal (urmare descoperirilor în cadrul săpăturilor arheologice), şi se urmăreşte îmbogăţirea patrimoniului instituţiei aducându-se contribuţii la îmbogăţirea fondului documentar;
 2. participă la sesiuni stiinţifice de comunicări, conferinţe, colocvii şi întruniri de specialitate organizate de muzeu sau alte instituţii;
 3. oferă restauratorului, conservatorului, împreună cu documentaţia aferentă, bunurile nou rezultate din cercetare, achiziţii sau donaţii spre conservare;
 4. asigură, la cererea publicului sau a unor specialişti, asistenţă în sălile de expunere, în sala de studiu şi în depozite;
 5. respectă normele PSI şi SSM;
 6. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de Managerul Muzeului in conformitate cu legislaţia în vigoare.
 7. Secţia arheologie are atribuţii în domeniile:

A.Cercetarea – activitatea la care participă personalul de specialitate al secţiei şi constă în:

 1. documentarea prealabilă pentru identificarea temei de cercetare (identificarea patrimoniului deţinut de instituţie, a ponderii cercetărilor din domeniu în ansamblul cercetărilor din Banat, oportunitatea cercetării propuse, cercetare de teren (perigheze, studierea bibliografiei de specialitate), evaluarea potenţialului de resurse necesar pentru realizarea temei avute în vedere;
 2. alegerea temei de cercetare în funcţie de interesele instituţiei, respectiv, alegerea perioadei istorice şi a spaţiului geografic de interes, a siturilor şi/sau a colecţiilor şi/sau a tipurilor de artefacte vizate pentru cercetare, a metodelor de cercetare şi de valorificare;
 3. analiza, selectarea şi organizarea datelor, formularea unor concluzii privind oportunitatea temei propuse individual;
 4. solicitarea avizului ştiinţific al Muzeului pentru tema propusă;
 5. solicitarea anuală a autorizţiilor de cercetare arheologică compartimentului de specialitate

(Direcţia generală de patrimoniu cultural naţional – Compartimentul arheologie) al Ministerului Culturii; la sfârşitul campaniilor de cercetare se întocmesc fişele tehnice şi rapoartele preliminare de cercetare, care se trimit la Ministerul Culturii;

 1. cercetarea propriu-zisă (în cadrul temei propuse şi incluse în planul de activitate): se execută după metode specifice, adaptate temei, obiectivelor propuse pe termen scurt, mediu, lung şi specificului sitului arheologic respectiv (localizare geografică, tip sit, conform listei tipuri de sit alcatuită de compartimentul de specialitate al Ministerul Culturii);
 2. responsabilii ştiinţifici de şantier şi membrii colectivelor de cercetare asigură organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a cercetării arheologice (organizarea de şantier – condiţii de muncă, personal) şi efectuarea săpăturii propriu – zise cu respectarea normelor şi tehnicilor de săpătură, întocmirea documentaţiei specific;
 3. efectuează cercetarea, evidenţa, salvarea şi valorificarea patrimoniului mobil şi imobil de arheologie, identificarea, cartarea, delimitarea şi cercetarea arheologică preventivă a siturilor arheologice supuse agresiunii din partea diferiţilor factori naturali şi industriali;
 4. colaborează cu specialiştii din muzeu şi din alte instituţii în vederea realizării cercetărilor arheologice sistematice;
 5. execută cercetări arheologice în vederea eliberării certificatelor de descărcare de sarcina arheologică a unor terenuri, pentru diverse lucrări de investiţii;
 6. efectuează cercetări arheologice la solicitarea unor terţi: evaluări teren, supraveghere arheologică, cercetare arheologică preventive;
 7. activitate permanentă de documentare în scopul valorificării ştiinţifice a cercetărilor proprii: consultare bibliografie de specialitate, studierea colecţiilor arheologice existente în instituţiile similare din ţară şi străinătate, pentru completarea la zi a bibliografiei şi identificarea analogiilor pentru fenomene istorice şi obiecte din spaţiul geografic şi orizontul cronologic vizat;
 8. Evidenţă, depozitare, supraveghere:

B.1 Activitatea de evidenţă, care se realizează de specialiştii pe colecţii şi cuprinde:

 1. evidenţa primară (pe şantier) a materialului rezultat din săpături;
 2. documentarea pentru cunoaşterea patrimoniului şi legislaţiei;
 3. întocmirea de liste de inventar, fotografii, fişe, evaluări şi registrul de inventar al secţiei;
 4. transmiterea datelor compartimentului de specialitate (financiar contabilitate);
 5. întocmirea fişelor analitice de evidenţă;
 6. întocmirea şi gestionarea evidenţei informatizate;
 7. verificarea permanentă a gestiunii şi a evidenţei patrimoniului;
 8. participarea la programe de perfecţionare pentru evidenţa patrimoniului.

B.2. Activitatea de Depozitare la care participă personalul de specialitate şi gestionarul secţiei cuprinde:

 1. documentarea privind principiile şi modalităţile de depozitare a patrimoniului specific pentru tipul de obiect muzeal;
 2. organizarea depozitelor;
 3. definirea spaţială, amenajare corespunzătoare, îngrijire specifică;
 4. perfecţionarea continuă privind conservarea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor de patrimoniu.

B.3. Supravegherea, activitate la care participă întregul colectiv al secţiei, constă în:

 1. cunoaşterea exponatelor şi a locurilor de amplasare a patrimoniului muzeal în cadrul expoziţiilor;
 2. asigurarea securităţii bunurilor expuse prin pază conform consemnului;
 3. control zilnic amănunţit (efectuat de muzeograful de serviciu sau de ghid);
 4. întocmirea rapoartelor de situaţie la cerere;
 5. intervenţie în cazuri de urgenţă;
 6. întreţinerea curăţeniei şi disciplinei spaţiilor expoziţionale.
 7. C. Valorificarea, activitate la care participă întreg personalul secţiei, inclusiv gestionarul secţiei, implică următoarele acţiuni:
 8. valorificarea rezultatelor cercetărilor arheologice şi a patrimoniului muzeal, structurat în colecţii, precum şi a patrimoniului în situ, prin expoziţii, publicaţii ştiinţifice, materiale publicitare;
 9. susţinerea de comunicări ştiiţifice la sesiunile de profil (regionale, naţionale, internaţionale);
 10. publicarea de lucări ştiiţifice – rapoarte preliminare de săpătură, articole, studii, repertorii, monografii etc.;
 11. realizarea de expoziţii permanente şi temporare (întocmirea tematicii expoziţiei, susţinerea dosarului tematicii, realizarea propriu zisă a expoziţiei, supravegherea şi asigurarea condiţiilor de conservare, mediatizarea expoziţiei, servicii de ghidaj în cadrul expoziţiei permanente sau temporare);
 12. editarea anuarului de specialitate al muzeului (activitate în cadrul colegiului de redacţie:

selectarea materialelor propuse spre publicare, corectura manuscriselor, corectura spalt);

 1. popularizarea patrimoniului şi a modalităţilor de valorificare realizate.

(10) Secțiunea 3 -Secţia Ştiinţele naturii

 1. Secţia Ştiinţele naturii este condusă de şeful secţiei, aflat în directa subordonare a managerului Muzeului Național al Banatului.
 2. Patrimoniul cultural al Muzeului este pus în valoare prin expunerea permanentă, programe expoziționale şi editoriale, studii şi comunicări. Secţia ştiinţele naturii desfaşoară activităţi

şi operaţiuni în legatură cu evidenţa, cercetarea, precum şi punerea în valoare a bunurilor patrimoniale specifice obiectului său de activitate prin expoziţii permanente, expoziţii temporare, conferinţe, sesiuni ştiintifice, colocvii, proiecte educative, editarea de cărti, pliante şi cataloage.

 1. În îndeplinirea obiectivelor specifice Secţia ştiinţele naturii îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
 2. colecţionează, completează, conservă în mod sistematic patrimoniul muzeal al ştiinţelor naturii şi alte documente sau înregistrări audio-vizuale şi electronice;
 3. răspunde de buna păstrare şi utilizare a fondului muzeal al ştiinţelor naturii în condiţii de securitate legal organizată;
 4. selecţionează lucrări şi alte documente în vederea achiziţionării;
 5. efectuează cercetări şi analizează şi/sau adaptează serviciile în funcţie de necesităţile formulate de utilizatori;
 6. pune fondul documentar la dispoziţia utilizatorilor în vederea studiului, informării, documentării pe bază de solicitări scrise şi aprobate (Consiliul Ştiinţific, Şef secţie, Manager);
 7. oferă informaţii din fondul documentar propriu sau obţinute prin reţeaua de schimb între muzeografi, cercetători specializaţi sau alţi utilizatori;
 8. participă la sesiuni stinţifice de comunicări, conferinţe, colocvii şi întruniri de specialitate organizate de muzeu sau de alte instituţii;
 9. se preocupă de conservarea bunurilor culturale din gestiunea sa (dacă muzeograful are gestiune);
 10. participă la operaţiile întreprinse pentru desprăfuirea şi curăţarea obiectelor din gestiune;
 11. coordonează şi asigură ghidajul grupurilor de vizitatori în expoziţiile secţiei de ştiinţele naturii în perioada stabilită, conform programului;
 12. desfăşoară activitatea de întocmire a cataloagelor şi altor instrumente de valorificare şi comunicare a colecţiei de publicaţii în sistem tradiţional (pe fişe) şi informatizat;
 13. asigură reactualizarea permanentă a cataloagelor de inventare pe colecţii;
 14. se preocupă de cunoaşterea colecţiilor muzeului, a programelor culturale, a programelor de conservare şi restaurare ale instituţiei;
 15. colaborează cu Laboratolul zonal, restaurare, cu conservatorii şi gestionarii de colecţii la prioritizarea obiectelor ce urmează a fi restaurate şi conservate;
 16. participă la planificarea activităţilor de restaurare şi conservare;
 17. asigură constituirea şi promovarea fondului documentar referitor la patrimoniu;
 18. asigură menţinerea schimbului de informaţii cu instituţii de profil, elaborarea, pregătirea şi tehnoredactarea materialului documentar;
 19. asigură supravegherea expoziţiei pentru a împiedica atingerea, sustragerea sau degradarea obiectelor aflate cu expunere liberă;
 20. asigură păstrarea bunurilor încredinţate şi buna gospodărire a materialelor, manevrarea conform normelor a obiectelor aflate în expoziţii;
 21. respectă normele PSI şi SSM;
 22. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de managerul Muzeului în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 23. Secţia stiinţele naturii desfăşoară activităţi şi operaţiuni în următoarele domenii: evidenţa, depozitarea, supravegherea şi valorificarea patrimoniului muzeal.
 24. A. Atribuţiile în cadrul activităţii de evidenţă, depozitare, supraveghere a patrimoniului se realizează cu participarea personalului calificat al secţiei şi gestionarul secţiei şi cuprind: A1. Evidenţa:
 25. documentare pentru cunoaşterea patrimoniului şi a legislaţiei;
 26. evidența primară, liste, fotografii, fişe, evaluări şi registru inventar;
 27. transmiterea datelor compartimentului de specialitate (financiar contabilitate);
 28. întocmirea fişei analitice de evidenţă;
 29. întocmirea fişei pe suport electronic;
 30. verificarea permanentă a gestiunii şi a evidenţei patrimoniului;
 31. participări la perfecţionări privind evidenţa patrimoniului.
 32. urmăreşte realizarea evidenţei corecte şi complete a pieselor aflate în colecţia de care răspunde direct, indiferent de starea lor de conservare sau de valoarea acestora;
 33. participă efectiv, împreună cu conservatorul şi gestionarul, la orice activitate legată de colecţia respectivă-organizarea pieselor în depozit, mutarea acestora, selectarea materialului în vederea organizării de expoziţii temporare, îmbogaţirea/actualizarea celei de bază sau pentru imprumuturi către alte instituţii;
 34. se ocupă de imbogaţirea patrimoniului secţiei prin atragerea de donaţii şi oferte pentru achiziţii:
 35. efectuează cercetări pe teren funcţie de planul de cercetare aprobat de conducerea muzeului şi în conformitate cu legislaţia in vigoare;
 36. la solicitarea conservatorului, oferă informaţiile necesare pentru realizarea corectă a fişelor de evidenţă şi conservare.

A2. Depozitarea este activitatea la care participă, întregul personal calificat al secţiei, şi cuprinde:

 1. documentarea privind principiile şi modalităţile de depozitare a patrimoniului specific pentru tipul de obiect muzeal;
 2. organizarea depozitului;
 3. definirea spaţială, amenajare corespunzătoare, îngrijire specifică;
 4. perfecţionarea continuă privind depozitarea corespunzătoare a obiectelor muzeale: A3. Supravegherea, activitate la care participă întregul colectiv al secţiei, constă în: a) cunoaşterea exponatelor şi a locurilor de amplasare a patrimoniului muzeal;
 5. b) asigurarea securităţii bunurilor expuse prin pază conform consemnului; c) control zilnic amănunţit;
 6. întocmirea rapoartelor de situaţie la cerere;
 7. intervenţie în caz de urgenţă;
 8. întreţinerea curăţeniei şi disciplinei în sector.

B.Atribuţiile în cadrul activităţii de valorificare ştiinţifică a colecţiei muzeale şi a rezultatelor cercetărilor de teren în scopul introduceii acestora în circuitul ştiinţific naţional şi internaţional cuprind:

B1. Activitatea de cercetare:

 1. 1.cercetarea, care poate fi efectuată în colecţii şi în situ, numai de personalul calificat, şi constă în:
 2. alegerea temei de cercetare, în funcţie de interesele muzeului;
 3. documentare amplă (studiu premergător);
 4. analiza şi selectarea datelor;
 5. cercetarea propriu-zisă, după metodele specifice, adaptate temei;
 6. prezentarea rezultatelor ştiinţifice;
 7. redactarea raportului ştiinţific;
 8. discutarea raportului ştiinţific în Consiliul Ştiintific;
 9. redactarea unei lucrări ştiiţifice;
 10. redactarea unei cărţi tematice (monografie ştiiţifică);
 11. valorificarea datelor, dupa caz, prin realizarea de: expoziţie, pliant, catalog de expoziţie, articol de ziar, expunere prin viu grai, interviuri mass-media ş.a.
 12. cercetarea poate fi extinsă şi asupra altor valori de patrimoniu mobil de interes local, zonal, naţional sau internaţional aflate in legatură cu zona Banatului;
 13. rezultatele cercetării se materializează într-un studiu anual circumscris temei de cercetare propuse şi aprobate de conducerea instituţiei;
 14. în cazul redactării cataloagelor de colecţie sau a unei cărţi, studiul anual nu mai este obligatoriu;
 15. pentru activitatea de cercetare științifică Consiliul Științific stabileşte/aprobă strategia/ propunerile/termenele şi condițiile de predare/publicare a studiilor de specialitate/lucrărilor științifice/cărţilor elaborate de cercetătorii științifici.

B2. Valorificarea, activitate la care participă întreg personalul secţiei, inclusiv gestionarul secţiei, implică următoarele atribuţii:

 1. valorificarea datelor ştiiţifice şi al patrimoniului muzeal, structurat în colecţii, precum şi a patrimoniului în situ, prin expoziţii, publicaţii ştiinţifice, materiale publicitare;
 2. valorificarea expoziţională constă în:
 • realizarea anuală pe cont propriu sau în colaborare a unei expoziţii temporare sau a unui eveniment cultural cu caracter ştiinţific şi educativ în conformitate cu agenda culturală aprobată;
 • muzeograful va realiza dosarul expoziţiei cuprinzând tematica, lista de piese, cu menţionarea celor care trebuie conservate, necesarul de material (inclusiv aparatura), catalogul şi alte materiale tipărite, precum şi bugetul detaliat pe capitole pe care-l va înainta șefului de secţie;
 • colaborează cu conservatorul, cu şeful secţiei în vederea realizării practice a manifestării;
 • prezintă comisiei de inventariere lista completă a pieselor care fac obiectul gestiunii deţinute, elaborează împreună cu şeful biroului relaţii publice şi organizare expoziţii planul de publicitate, predă sub semnatură către supraveghetoarea de sală, pe baza unui proces verbal detaliat, gestiunea pieselor de expoziţie.
 1. documentare privind patrimoniul tematic, structuri de colecţii, stări de conservare, modalităţi de valorificare: interes ştiinţific, cultural, documentar, educaţional, etc.
 2. evaluarea datelor şi formelor specifice de realizare;
 3. întocmirea dosarului tematicii expoziţiei (documentaţie completă);
 4. discutarea si susţinerea dosarului tematicii;
 5. realizarea propriu zisă a expoziţiei;
 6. supravegherea şi asigurarea condiţiilor de conservare;
 7. evidenţa dinamicii patrimoniului expoziţional;
 8. participări la campanii de popularizare a patrimoniului şi a modalităţilor de valorificare realizate.

(11) Secțiunea 4 –  Laboratorul zonal, restaurare

 1. Laboratorul zonal, restaurare este condus de şeful laboratorului zonal, restaurare, aflat în directa subordonare a managerului Muzeului Național al Banatului.
 2. În îndeplinirea obiectivelor specifice Laboratorul zonal, restaurare, are următoarele atribuţii principale:
 3. acţionează cu responsabilitate faţă de valoarea materială deosebită, a unicităţii şi importanţei artistice, istorice, documentare, spirituale a obiectelor pe care le tratează, şi a dificultăţii intervenţiilor de conservare preventive aplicate;
 4. respectă legislaţia şi normele care reglementează activităţile din domeniul patrimoniului cultural, de conservare şi restaurare a acestuia;
 5. cunoaşterea colecţiilor muzeului, a programelor culturale, a programelor de conservare şi restaurare ale instituiţiei;
 6. participă la comisiile de restaurare şi conservare;
 7. răspunde de păstrarea bunurilor încredinţate şi de buna gospodărire a materialelor;
 8. efectuează lucrări de conservare/restaurare a patrimoniului mobil din Muzeu;
 9. participă la planificarea activităţilor de restaurare şi conservare, precum şi la asigurarea logisticii laboratorului zonal, restaurare;
 10. stabileşte, împreună cu muzeografii, conservatorii şi gestionării de colecţii, prioritizarea obiectelor ce urmează a fi restaurate/conservate;
 11. participă la luarea deciziilor în cadrul comisiilor de restaurare în vederea stabilirii diagnosticului stării de conservare a obiectelor, precum şi a aplicării metodelor şi tehnicilor de restaurare şi conservare a bunurilor culturale;
 12. elaborează şi implementează programe şi proiecte de restaurare şi conservare;
 13. în calitate de expert participă la activităţi de expertizare de bunuri culturale, precum şi la clasare de bunuri culturale;
 14. acordă consultanţă de specialitate la organizarea de expoziţii în conformitate cu normele de conservare şi restaurare;
 15. participă la conferinţe, sesiuni, reuniuni ştiinţifice;
 16. desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică şi participă la cercetare interdisciplinară alături de muzeografi, cercetători, experţi, oameni de ştiintă etc., în domeniul patrimoniului

cultural;

 1. însoţeşte, în calitate de expert, bunuri culturale în tranzit;
 2. aplică şi respectă procedura de restaurare pe domenii, desfăsurând activităţi specific;
 3. Conservarea şi restaurarea bunurilor culturale sunt activităţi cu caracter ştiinţific, având la bază o pregătire multidisciplinară,  artistică, stiinţifică şi tehnică, aplicarea unor metode şi tehnici specifice, respectarea unui cod de etică şi practică profesională precum şi dezvoltarea unor abilităţi practice de înaltă precizie.
 4. Activităţile de conservare şi restaurare se desfăşoară conform metodologiei : a) stabilirea diagnosticului
 5. investigare fizică – chimică – biologică;
 6. cercetare-documentare istorică, artistică, tehnică, anamneză,
 7. formularea sintetică a diagnosticului;
 8. stabilirea metodelor, tehnicilor şi materialelor pentru restaurare şi conservare;
 9. intervenţii/tratamente de conservare/restaurare aplicate;
 10. elaborarea documentaţiei de specialitate (dosarul de restaurare, fișa de restaurare).
 11. Comisia de restaurare şi conservare – atribuţii:
 12. dezbate şi aprobă toate problemele de conservare şi restaurare ale instituţiei;
 13. la baza activităţii şi a deciziilor comisiei stau respectarea documentelor legislativ – normative din domeniul patrimoniului cultural, muzeal şi al conservarii/restaurării bunurilor culturale;
 14. asigură îndeplinirea oricăror sarcini de serviciu în interesul bunului mers al activităţii instituţiei, primite din partea şefului de laborator sau a conducerii instituţiei, raportate la nivelul de pregătire şi specificul profesiunilor de restaurator, conservator sau investigator.
 15. Conservarea şi restaurarea bunurilor culturale sunt activităţi cu caracter ştiinţific, având la bază o pregătire multidisciplinară,  artistică, stiinţifică şi tehnică, aplicarea unor metode şi tehnici specifice, respectarea unui cod de etică şi practică profesională precum şi dezvoltarea unor abilităţi practice de înaltă precizie.
 16. Activităţile de conservare şi restaurare se desfăşoară conform metodologiei următoare: a) stabilirea diagnosticului
  1. investigare fizică – chimică – biologică;
  2. cercetare-documentare istorică, artistică, tehnică, anamneză,
  3. formularea sintetică a diagnosticului;
  4. stabilirea metodelor, tehnicilor şi materialelor pentru restaurare şi conservare;
  5. intervenţii/tratamente de conservare/restaurare aplicate;
  6. elaborarea documentaţiei de specialitate Dosar restaurare, Fișă Restaurare;

8.Activităţile de conservare şi restaurare se desfăşoară conform Metodologia elaborării planului anual de conservare şi restaurare:

 1. consultare interdisciplinară cu muzeografi, cercetători, conservatori, restauratori, prioritizare şi selectarea bunurilor culturale pentru conservare/restaurare;
 2. principiile de prioritizare sunt următoarele:
  • -starea de conservare a bunurilor culturale;
  • -valoarea ştiinţifică a bunurilor culturale;
  • -solicitări expoziţionale (corelate cu Agenda evenimentelor culturale anuale);
  • -solicitări pentru cercetare;
 3. elaborarea propunerilor pentru             conservare/restaurare         de        către   secţii/       birouri/ compartimente;
 4. discutarea propunerilor în Comisia de Restauare şi Conservare;
 5. stabilirea de comun acord în Comisia de Restauare şi Conservare a Planului anual de conservare şi restaurare.

9.Comisia de restaurare şi conservare – atribuţii:

 1. dezbate şi aprobă toate problemele de conservare şi restaurare bunuri culturale ale instituţiei;
 2. la baza activităţii şi a deciziilor comisiei stau respectarea reglementarilor legislativ – normative din domeniul patrimoniului cultural, muzeal şi al conservării/restaurării bunurilor culturale;
 3. asigură îndeplinirea oricăror sarcini de serviciu în interesul bunului mers  al activităţii instituţiei, primite din partea şefului de laborator zonal, restaurare sau a conducerii instituţiei, raportate la nivelul de pregătire şi specificul profesiunilor de restaurator, conservator sau investigator.

 (12)  Secțiunea 5-  Biroul Relaţii cu publicul şi organizări expoziţii

 1. Biroul relaţii cu publicul şi organizări expoziţii este condus de un şef birou aflat în subordinea nemijlocită a managerului.
 2. Biroul relaţii cu publicul şi organizări expoziţii are următoarele atribuţii principale:
 • organizarea activităţii de secretariat şi registratură a Muzeului, asigurând: primirea, înregistrarea şi predarea corespondenţei repartizate, precum şi expedierea acestora la destinatar;
 • organizarea, conducerea evidenţei corespondenţei intrate/ieşite în şi din instituţie;
 • asigură utilizarea şi păstrarea corespunzătoare a sigililor şi ştampilelor entităţii;
 • organizarea, conducerea evidenţei , sesizărilor, petiţiilor;
 • urmărirea soluţionării, prin compartimentele de specialitate, şi transmiterea în termen a răspunsurilor la petiţii;
 • organizarea, coordonarea, evidenţa programului audienţelor;
 • completarea, actualizarea paginii web a Muzeului Național al Banatului;
 • organizarea acţiunilor de reprezentare a Muzeului Național al Banatului la fiecare eveniment din agenda sa de lucru;
 • elaborează şi implementează strategia de comunicare cu mass media;
 • realizarea, actualizarea, gestionarea şi punerea la dispoziţia managerului, a bazei de date referitoare la organizaţii profesionale, neguvernamentale şi altele, din domeniul de interes al instituției ;
 • iniţierea, organizarea şi coordonarea acţiunilor de promovare a Muzeului Național al Banatului;
 • stabilirea de relaţii favorabile cu celelalte instituţii şi transmiterea de informaţii publice către mediul extern;
 • elaborează strategia de marketing a muzeului;
 • elaborează şi implementează programele de imagine corespunzătoare evenimentelor speciale, în funcţie de natura acestora;
 • monitorizează, analizează, evaluează periodic imaginea muzeului, precum şi rezultatele obţinute prin aplicarea strategiei de comunicare şi o optimizează în funcţie de rezultate;
 • menţine la zi bază de date de protocol, accesibilă permanent managementului entităţii;
 • alcătuieşte şi actualizează lista cu jurnaliştii care realizează pagini, rubrici, emisiuni de cultură, accesibilă managerului Muzeului;
 • informează presa despre activităţile şi evenimentele organizate sau la care participă Muzeul;
 • organizează conferinţe de presă în care se sintetizează programele realizate şi proiectele pe termen scurt sau mediu;
 • asigură serviciile de protocol cu ocazia vernisajelor şi a tuturor manifestărilor culturale ale Muzeului;
 • menţine relaţiile cu mass media (presa scrisă şi audiovizuală);
 • iniţiază proiecte cu tematică specifică și urmăreşte stabilirea parteneriatelor pentru evenimente şi manifestări de profil;
 • colaborează cu secţiile, în vederea organizării diferitelor evenimente constând in expoziţii, în activităţi conexe expoziţiilor şi manifestărilor muzeului;
 • face selecţia, fotografierea şi prelucrarea materialului ştiintific primit de la muzeografi, realizează grafica adecvată temei, tehnoredacteaza textele expoziţiei;

 

realizează fotografii în timpul montării exponatelor, la definitivarea expoziţiei şi la demontarea acesteia constituind arhiva  evenimentului;

 • menţine legătura cu organismele şi instituţiile culturale sau cu atribuţii în domeniul culturii, din străinătate şi/sau din România, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale active în acest domeniu;
 • elaborează, aplică şi analizează chestionare pentru public în vederea întocmirii strategiei de marketing;
 • analizează limitele de evaluare a proiectelor expoziţionale, luând în considerare indicatorii economici şi culturali (în colaborare cu compartimentul financiar-contabilitate, resurse umane);
 • îndeplineşte atribuţii de birou de presă , inclusiv functia purtătorului de cuvânt al instituţiei;
 • coordonează activităţile voluntarilor muzeului împlicaţi în activităţi de comunicare;
 • colaborează cu sectoarele al căror personal întră, prin natura atribuţiilor specifice, în contact direct cu publicul, în vederea instruirii periodice a acestuia;
 • asigură supravegherea         expoziţiilor     şi         buna   desfaşurare   a          evenimentelor organizate/găzduite de Muzeu;
 • asigură panotajul in puncte vizibile ale oraşului pentru evenimente organizate/găzduite de Muzeu.

 (13) Secțiunea 6 –   Compartimentul Pedagogie muzeală şi proiecte

 1. Compartimentul Pedagogie muzeală şi proiecte este subordonat nemijlocit managerului Muzeului.
 2. Compartimentul Pedagogie muzeală şi proiecte îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

A-În domeniul planificării activităţii de pedagogie muzeală pe termen lung şi scurt: a) întocmeşte planul activităţii de pedagogie muzeală;

 1. elaborează programe specifice pe domenii de activitate, în vederea asigurării unor servicii de calitate pentru toate categoriile de public, în expunerea permanentă, în expoziţiile temporare, precum şi în alte acţiuni/evenimente/programe;
 2. propune noi strategii de dezvoltare şi promovare a muzeului;
 3. creează cadrul organizatoric pentru activitătile şi programele cu caracter educativ, pentru publicul de toate categoriile şi vârstele, inclusiv cel şcolar;

B-În domeniul organizării şi desfăşurării activităţii de pedagogie muzeală:

 1. stabileşte parteneriate-colaborări cu instituţiile de cultură în vederea formării unor parteneriate didactice complete;
 2. colaborează cu instituţiile de cultură partenere în scopul promovării muzeului;
 3. face demersuri pentru atragerea de noi instituţii de învăţământ – potenţiali viitori colaboratori;
 4. stabileşte parteneriate educaţionale cu instituţiile de învăţământ colaboratoare;
 5. coordonează formularea strategiilor muzeului pe educaţie, comunicare;
 6. coordonează atelierele de pedagogie muzeală;
 7. conduce proiecte ce pun în evidenţă şi promovează patrimoniul material şi cultural al muzeului;
 8. pune în valoare muzeul prin expoziţii şi publicarea datelor şi informaţiilor asupra patrimoniului pe care-l deţine muzeul;
 9. colaborează cu şefii secţiilor muzeului pentru promovarea evenimentelor acestora;
 10. coordonează şi asigură realizarea planului de activitate al muzeului în domeniul pedagogiei muzeale;
 11. coordonează şi asigură implementarea strategiilor muzeului pe educaţie, comunicare şi marketing;
 12. coordonează activitatea voluntarilor muzeului şi a colaboratorilor implicaţi în activităţi de educaţie;
 13. ghidează grupurile de elevi şi studenţi în cadrul expoziţiilor de bază şi temporare;
 14. răspunde pentru realizarea indicatorilor entităţii şi pentru îndeplinirea planului individual de activitate;
 15. evaluează periodic oferta de programe educaţionale în vederea unor mai bune adaptări la nevoile publicului ţintă identificat, precum şi pentru diversificarea acestei oferte;
 16. cooperează pentru a asigura valorificarea activităţii prin publicarea de studii şi articole, participarea la manifestări ştiinţifice, organizarea sau colaborarea la organizarea de manifestări ştiinţifice şi expoziţii; C-Alte atribuţii :
 17. reprezintă instituţia prin semnătură pe baza şi în limitele delegării de competenţă stabilite de manager;
 18. monitorizează și implementează standardele de control intern managerial în domeniu;
 19. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de managerul Muzeului în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 (14) Secțiunea 7- Compartimentul financiar contabilitate şi resurse umane

      Compartimentul financiar contabilitate şi resurse umane este  în subordinea contabiluluişef şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale: A. În domeniul financiar-contabilitate:

 • asigură conducerea evidenţei contabile în partidă dublă, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea instituţiei, prin înregistrarea cronologică şi sistematică a documentelor legal întocmite, avizate şi aprobate, precum şi prelucrarea, prezentarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia financiară  şi fluxurile de trezorerie , atât pentru cerinţele interne cât şi  pentru alte organe abilitate, în conformitate cu prevederile legale in vigoare:
  • asigură evidenţa contabilă, sintetică şi analitică şi balanţe contabile analitice şi sintetice la toate conturile contabile;
  • înregistrează intrări/ieşiri active, reevaluări, amortizare active fixe ;
  • întocmirea şi inregistrarea statelor de plată;
  • emiterea ordinelor de plată şi ordonanţărilor de plată pentru contribuţiile la salarii, alimentării conturilor de carduri;
  • intocmirea declaraţiilor periodice (112 si 100);
  • pregatirea şi depunerea documentaţiei pentru recuperarea concediilor medicale; ü asigură confruntarea periodică a datelor din evidenţa contabilă cu cele din evidenţa tehnico-operativă;

participă la intocmirea raportărilor financiare şi a situaţiilor financiare;

 • asigură evidenta contabilă sintetică şi analitică a bunurilor pe gestiuni;
 • asigură valorificarea rezultatelor inventarierii ;
 • conduce evidenţa angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor;
 • conduce evidenţa conturilor in afara bilanţului;
 • -onduce evidenţa contabilă a debitorilor, creditorilor, clienţilor, datoriilor, etc;
 • participă la întocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului, pe baza propunerilor structurilor de specialitate din cadrul instituţiei, precum şi proiectul de rectificare a acestuia;
 • participă la întocmirea repartizării pe trimestre a prevederilor bugetare alocate, la solicitarea Consiliului Județean Timiș şi pe baza datelor furnizate de structurile de specialitate din cadrul instituţiei, precum şi la întocmirea cererii de modificare a repartizării pe trimestre a prevederilor aprobate ;
 • participă la întocmirea lunară, şi ori de cate ori este cazul, şi la transmiterea către Consiliului Județean Timiș a cererii de finanţare (deschidere de credite bugetare) precum şi de retragere de finanţare în cazul în care sumele deschise nu s-au utilizat la nivelul cerut, la solicitarea compartimentelor de specialitate;
 • întocmeşte la termenele legale contul de execuţie pe cheltuieli şi venituri al Muzeului;
 • verifică, din punct de vedere al încadrării în prevederile bugetare aprobate, propunerile de angajare de cheltuieli, pentru toate acţiunile ce se realizează în şi prin Muzeu;

sigură faza finală a execuţiei bugetare (lichidarea  cheltuielilor) conform OMFP 1792/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin verificarea documentelor justificative şi confirmarea ca aceasta verificare a fost efectuată ;

verifică ordonanţarea emisă de toate structurile de specialitate din cadrul Muzeului, din punct de vedere a încadrării în prevederile bugetare pe fiecare articol în parte şi întocmeşte ordinele de plată şi răspunde de întocmirea corectă a ordinelor de plată şi virarea sumelor în conturile corespunzătoare;

întocmeşte situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal;

 • urmăreşte respectarea prevederilor regulamentului operaţiunilor de casă, justificarea în termen legal a avansurilor spre decontare acordate pentru cheltuieli materiale şi deplasări;
 • facturează serviciile prestate de Muzeu şi urmăreşte încasarea facturilor emise;
 • verifică zilnic concordanţa extraselor de cont cu plăţile efectuate de Muzeu;
 • înregistreaza în contabilitate operaţiunile evidenţiate în documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi arhivarea acestora;
 • întocmeste dispoziţiile de plată şi încasare către casierie pentru operaţiunile ce se efectuează în numerar, cu respectarea plafoanelor legale;
 • înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor operaţiunilor patrimoniale în registrul jurnal;
 • completează registrul inventar cu rezultatele obţinute ca urmare a operaţiunilor de inventariere;
 • verifică ordonanţările emise de structurile de specialitate din cadrul Muzeului, din punct de vedere al încadrării în prevederile bugetare pe fiecare articol în parte, intocmirea ordinelor de plată şi virarea sumelor în conturile corespunzătoare;
 • asigură înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor operaţiunilor patrimoniale în registrul jurnal;
 • completează registrul inventar cu rezultate obţinute ca urmare a operaţiunilor de inventariere;
 • înregistrează în contabilitate operaţiunilor evidenţiate în documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi asigura arhivarea acestora;
 • efectuează inventarierea în termen a casieriei Muzeului ;
 • asigură urmărirea justificării în termen legal a avansurilor spre decontare acordate pentru cheltuieli materiale şi deplasări;
 • întocmeşte dispoziţiile de plată şi încasare către casierie pentru operaţiunile ce se efectuează în numerar;
 • asigură şi urmăreşte respectarea prevederilor regulamentului operaţiunilor de casă;
 • verifică, din punct de vedere al încadrării în prevederile bugetare aprobate, propunerile de angajare de cheltuieli, pentru toate acţiunile ce se realizează în şi prin Muzeu;
 • întocmeşte orice alte situaţii din domeniul financiar contabilitate solicitate de conducerea

Muzeului, de Consiliul Judeţean Timiş etc. B. În domeniul resurselor umane:

 • întocmeşte şi propune spre aprobare organigrama şi statul de funcţii ale instituţiei;
 • asigură recrutarea şi încadrarea personalului conform pricipiilor competenţei profesionale;
 • stabileşte necesarul de personal în perspectivă, pe specialităţi şi forme de activitate, în colaborare cu şefii de compartimente;
 • pune in aplicare deciziile cu privire la stabilirea nivelului de salarizare, promovarea personalului, sancţionarea personalului, in condiţiile legii.
 • organizează şi urmăreşte activitatea de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale;
 • stabileşte structura de personal pe baza căreia se determină fondurile destinate cheltuielilor cu salariile;
 • ține evidenţa concediilor de odihnă, concediilor fără plată, concediilor pentru creşterea şi îngrijirea copilului şi a altor tipuri de concedii;
 • asigură întocmirea formalităţilor privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadrul muzeului, conform prevederilor legale;

 

sigură secretariatul comisiilor de concurs/ examen desfăşurat la nivelul muzeului şi întocmeşte documente privind încadrarea în muncă a persoanelor declarate admise, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examinare;  asigură secretariatul comisiilor de concurs/ examen desfăşurat la nivelul muzeului pentru promovarea personalului în functii, grade ;

 • întocmeşte documente privind încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea raportului de muncă pentru angajatii din cadrul Muzeului; întocmeşte şi gestionează dosarele de personal;
 • calculează vechimea în muncă la momentul angajării şi stabileşte sporul de vechime;
 • ține evidenţa fişelor de post ale personalului Muzeului;
 • întocmește, supune aprobarii şi asigură eliberarea, la cerere, a adeverinţelor privind calitatea de salariat, vechimea în muncă, drepturile salariale (salarii de bază, sporuri de vechime, etc.);
 • asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate;
 • întocmeşte şi actualizează Registrul de evidentă a salariaţilor;
 • raportează în termen legal la ITM informaţiile / documentele legale referitoare la începerea, respectiv încetarea contractului individual de muncă al salariaţilor Muzeului;
 • urmăreşte permanent programele de perfecţionare propuse de Centrul pentru Pregătire Profesională în Cultură – Ministerul Culturii şi asigură participarea angajatilor la aceste programe;
 • înregistrează în baza de date modificările intervenite în situaţia personalului;
 • calculează lunar drepturile salariale pe baza fișelor de prezenţă întocmite de fiecare compartiment funcțional al Muzeului, în concordanţă cu condicile de prezenţă, cererile de concedii de odihnă, concedii fără plată, a certificatelor de concediu medical, decizii, note de serviciu, comunicări ş.a;
 • calculează indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, completează certificatele de concediu medical cu datele plătitorului;
 • calculează indemnizaţiile concediilor de odihnă şi plată a avansurilor cuvenite pentru concediul de odihnă;
 • operează reţinerile din venitul net al angajaţilor (pensii alimentare, rate de credit, rate pensii facultative, alte reţineri ocazionale);
 • constituie şi reţine garanţiile gestionare;
 • întocmeşte ordonanţări de plată;
 • întocmeşte ordine de plată către Trezorerie;
 • întocmeşte situaţii recapitulative lunare privind plata salariilor;
 • creează fişiere cu drepturi salariale cuvenite angajaţilor şi le transmite către bancă în vederea virării salariilor pe carduri;
 • urmăreşte încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget;
 • întocmeşte şi depune raportările şi declaraţiile periodice la termenele legale; –           întocmeşte şi transmite situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal;.
 • întocmeşte raportările statistice către Institutul Naţional de Statistică;
 • întocmeşte anual fişele fiscale şi le transmite în termenul legal la ANAF-DGRFP Timişoara şi angajaţilor Muzeului.

C.Atribuţii comune domeniului financiar-contabilitate şi domeniului resurse umane

 • respecta normele PSI şi SSM ;
 • îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea Muzeului Național al Banatului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(15) Secțiunea 8 –   Biroul achiziţii publice şi administrativ

Biroul achiziţii publice şi administrativ este structura organizatorică în subordinea managerului şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale: A.În domeniul administrativ:

sigură activitatea administrativă în Muzeu, pe linia administrării şi gestionării imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea Muzeul, asigurării resurselor materiale, serviciilor, bunurilor şi infrastructurii  pentru desfăţurarea in condiţii optime a activităţii Muzeului;

aplică masuri de imbunatăţire a activităţii de administrare a imobilelor aflate în administrarea Muzeului;

 • desfășoară activităţile de asigurarea verificării, exploatării corecte, reglării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor tehnice, tehnologice ;

verifică realitatea citirii şi bunei funcţionări a aparatelor şi contoarelor ce înregistrează consumul acestor utilităţi, asigurând gestionarea cheltuielilor privind utilităţile şi recuperarea cotelor părţi de la eventualii chiriaşi;

 • urmăreşte derularea contractelor de utilităţi pentru energie electrică, agent termic, apă caldă, apă rece, gaze naturale, salubritate, radio TV-cablu, internet, etc., a contractelor de prestări servicii cu caracter administrativ, de intreţinere, revizii, reparaţii şi service (climatizoare, copiatoare, pompe, centrală telefonică, instalaţii antiefracţie şi avertizoare incendii, servicii de dezinsecţie şi deratizare, etc.);
 • urmăreşte derularea contractelor de furnizare, prestari servicii de reparare a tehnicii de calcul, pază, daca e cazul, curaţenie, verificări ISCIR la centrale, furnizare apă, energie electrică, colaborând cu structurile organizatorice ale entităţii pentru conformitatea consumurilor;
 • întocmeşte şi supune spre aprobare referatele de necesitate privind achiziţia de materii, materiale, dispozitive, accesorii, etc., necesare asigurării funcţionării şi întreţinerii în condiţii optime a construcţiilor şi utilităţilor în cadrul Muzeului;
 • asigură întreţinerea tuturor spaţiilor aflate în administrare şi folosinţa Muzeului cu privire la starea de curăţenie, igienizare, reparaţii de mică complexitate şi intervenţii operative cu salariaţi proprii (electricieni, lacatuşi, tâmplari, instalatori, mecanici, zugrăvi, etc.).;
 • asigură condiţiile corespunzătoare în spaţiile în care se realizează gestionarea bunurilor (materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, echipamente, bonuri valorice) aflate în patrimoniul/administrarea Muzeului, intervenind inclusiv la solicitarea şi semnalarea de

către gestionari de neregularităţi privitor la condiţiile de depozitare;

 • asigură condiţiile pentru desfăşurarea activităţilor de recepţionarea, manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor din dotare, conform legii;
 • asigură condiţiile pentru depozitarea, distribuirea şi conservarea materialelor de întreţinere, a inventarului gospodăresc şi altele;
 • asigură respectarea şi aplicarea în cadrul Muzeului a normelor şi măsurilor rezultate din prevederile legale cu privire la SSM (sănătatea, securitatea muncii), la apărarea civilă, PSI, a normelor de protecţia muncii;
 • întocmeşte referatul cu privire la bunul ce urmează a fi disponibilizat în conformitate cu HG nr.841/1993, menţionând toate caracteristicile tehnice ale acestuia (marca, anul fabricaţiei, data dării în folosinţă, durata de folosinţă, valoarea de inventar, etc.) ce va fi înaintat spre aprobare conducerii Muzeului;
 • asigură/monitorizează paza generală a imobilelor, precum şi serviciul de permanentă, dacă este cazul;
 • asigură gestionarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar în folosinţa, conservare, depozitare, din patrimoniul Muzeului.
 • monitorizează repartizarea salariaţilor şi a mijloacelor fixe în spaţiile de lucru din sediul Muzeului ;
 • asigură operativ întreţinerea şi reparaţii de mică complexitate în spaţiile aflate în administrarea Muzeului;.
 • realizează remedierea bunurilor de inventar şi de natura mijloacelor fixe deteriorate;
 • asigură din punct de vedere logistic desfăşurarea în condiţii optime a activităţii parcului auto;
 • asigură activitatea de transport la nivelul Muzeului, luând măsuri pentru urmărirea şi optimizarea consumului de lubrifianţi, carburanţi, piese deschimb şi materiale;

realizează activitatea de întreţinere, funcţionare, reparare, conservare şi utilizare a parcului auto al Muzeului;

 • asigură avizarea referatelor de eliberare din gestiune a bonurilor de carburanţi  în baza consumurilor normate şi utilizarea lor, potrivit reglementărilor în vigoare.
 • conduce evidenţa activităţii şoferilor şi autovehiculelor pe baza foilor de parcurs;
 • asigură evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi clasarea documentelor create şi deţinute în arhiva Muzeului;
 • administrează şi asigură protecţia fondului arhivistic al instituţiei, conform legilor în vigoare şi Nomenclatorului arhivistic aprobat;
 • întocmeşte semestrial, şi ori de câte ori e necesar, rapoarte şi analize privind activitatea în domeniul administrativ ;
 • participă la activitatea de inventariere anuală a patrimoniului instituţiei; B. În domeniul achiziţiilor publice:
 • stabileşte obiectivele specifice activităţii de achiziţii publice de produse, servicii sau lucrări în corelare cu obiectivele şi necesităţile Muzeului;
 • elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza centralizării necesarului transmis de compartimentele instituţiei şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, proiectul planului anual de achiziţii publice;
 • participă la fundamentarea proiectului de buget şi a propunerilor de rectificare bugetară, cu respectarea principiilor de economicitate, eficienţa , eficacitate, în condiţii de transparenţă;
 • elaborează şi înaintează conducerii Muzeului spre aprobare documentaţiile de atribuire, documentaţiile descriptive, sau, în cazul organizării unui concurs de solutii, a documentaţiei de concurs;
 • întocmeşte propuneri de specificaţii tehnice ( caiete de sarcini) necesare pentru achiziţionarea mijloacelor de transport, servicii de intreţinere şi reparaţii a autovehiculelor din dotare precum şi pentru servicii CASCO şi RCA;
 • întocmeşte documentele necesare pentru demararea achiziţiilor directe de produse, lucrări şi servicii necesare desfaşurării activităţii în cadrul Muzeului; stabileşte criteriile de calificare şi selecţie, factorii de evaluare care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice pe baza propunerilor structurilor de specialitate;
 • elaborează, dupa caz, notele justificative prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice:
  • referitoare la determinarea valorilor estimate, selectarea procedurilor de atribuire, accelerarea procedurilor de atribuire, stabilirea cerinţelor privind calificarea si selecţia, stabilirea factorilor de evaluare si ponderea acestora pe baza referatelor de necesitate şi a altor documente justificative transmise de structurile de specialitatate;
  • în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi cu avizul compartimentului juridic;
 • îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitatea achiziţiilor;
 • întocmeşte procese verbale de selecţie a ofertelor în vederea stabilirii furnizorilor de la care se fac achiziţiile publice de produse, lucrări, servicii;
 • propune spre aprobare, dacă este cazul, în circumstanţele prevăzute de lege, anularea procedurilor de atribuire;
 • comunică candidaţilor/ofertanţilor rezultatul aplicării procedurilor de atribuire a contractelor, în conformitate cu reglementările aplicabile;
 • elaborează documentaţiile aferente derularii contractelor/protocoalelor în vederea efectuarii plăţilor conform OMFP 1792/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • urmăreşte concordanţa, din punct de vedere al cantităţii, calităţii şi valorii, a bunurilor şi serviciilor facturate cu cele cuprinse în prevederile contractuale sau comenzile emise, după caz;
 • certifică pentru realitate, regularitate şi legalitate documentele de cheltuieli pentru produse, lucrări, servicii achiziţionate;

 

asigură constituirea şi păstrează dosarele achiziţiilor publice, în conformitate cu prevederile legale şi procedurale în vigoare;

 • întocmeşte rapoarte, analize privind activitatea în domeniul achiziţiilor publice;
 • raportează către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi alte instituţii abilitate prin lege, la termenele stabilite, informaţiile referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică.

C.Atributii comune domeniului administrativ şi domeniului achiziţii publice :

 • îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea Muzeului Național al Banatului , în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(16) Secțiunea 9 –  Compartimentul audit public intern

Compartimentul audit public intern este o structură funcțională aflată  în subordinea managerului  şi îndeplinește urmatoarele atribuţii principale:

 • prin compartimentul de audit public intern se realizează activitatea de audit a instituţiei, activitate funcţional independenţa şi obiectivă, menită să dea asigurare, consiliere formală şi informală, pentru îmbunătăţirea activităţilor entităţii publice şi îndeplinirea obiectivelor, printr-o abordare sistematică şi metodică, şi evaluează şi îmbunătăţeşte eficiența şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernanţă;
 • compartimentul de audit public intern este organizat în conformitate cu Legea nr.672/2002 a auditului public intern, cu modificările și completările ulterioare, şi cu H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 • structura de audit public intern a Muzeului exercită efectiv funcţia de audit public intern şi se subordonează ierarhic Managerului instituţiei şi metodologic Structurii de audit public intern din Consiliul Județean Timiș;
 • elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Consiliului Județean Timiș – structura de audit public intern, ori aplică normele metodologice proprii ale structurii de audit public intern ale autorităţii publice ierarhic superioare, cu avizul acesteia;
 • elaborează Carta auditului intern;
 • elaborează Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern: obiective, actiuni, indicatori, termene, responsabili;
 • efectuează planificarea multianuală pe 3-5 ani cuprinzând misiunile privind auditarea activităţilor derulate de entitatea publică, precum şi misiunile de consiliere;
 • efectuează planificarea anuală care cuprinde misiunile ce se realizează pe parcursul unui an, ţinând cont de rezultatul evaluării riscurilor şi de resursele de audit disponibile;
 • auditează, fără a se limita la acestea, următoarele:
  • activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
  • plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
  • administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativteritoriale;
  • concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
  • constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
  • alocarea creditelor bugetare;
  • sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
  • sistemul de luare a deciziilor;
  • sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; ü sistemele informatice.
 • desfăşoară activităţi de consiliere (misiuni de consiliere formalizate, misiuni de consiliere cu caracter informal) pentru imbunatăţirea proceselor guvernanţei in entitatea publică, fară ca auditorul intern sa işi asume responsabilităţi manageriale, în condiţiile în care acestea

nu generează conflicte de interese şi nu sunt incompatibile cu îndatoririle auditorilor interni:

 • consultanţă propriu-zisă sau consilierea, constând în identificarea obstacolelor care împiedică desfăşurarea normală a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea

consecinţelor, prezentând totodată soluţii pentru eliminarea acestora;

 • facilitarea înţelegerii, destinată obţinerii de informaţii suplimentare pentru cunoaşterea în profunzime a funcţionării unui sistem, standard sau prevedere normativă, necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora;
 • formarea şi perfecţionarea profesională, destinate furnizării cunoştinţelor teoretice şi practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor şi controlul intern, prin organizarea de cursuri şi seminare.
 • informează Consiliul  Judetean  Timiş despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, transmițând  structurii de audit public intern din entitatea publică ierarhic superioara sinteze ale recomandărilor neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate şi consecinţele neimplementării acestora, însoţite de documentaţia relevantă, în maximum 5 zile calendaristice de la încheierea trimestrului;
 • raportează periodic la Consiliul Judetean Timiş asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor transmitand la Biroul de audit public intern  din cadrul Consiliului Judetean Timiş, la solicitarea acestuia, rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea  de audit intern;
 • elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului de audit public intern pe care-l transmit structurii de audit public intern din Consiliul Județean Timiș până la data de 15 ianuarie a anului următor, pentru anul încheiat;
 • raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate iregularităţile sau posibilele prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public intern, în termen de 3 zile lucrătoare de la constatare;
 • monitorizează și implementează standardele de control intern managerial în domeniu;
 • îndeplineşte orice alte sarcini din sfera auditului intern dispuse de conducerea Muzeului Național al Banatului, in conformitate cu legislaţia în vigoare, în măsura în care nu generează conflicte de interese şi nu reprezintă incompatibilităţi faţă de îndatoririle auditorilor interni.

(17)Secțiunea 10 – Compartimentul juridic

Compartimentul juridic este o structură funcțională aflată în subordinea managerului şi, în îndeplinirea obiectivelor specifice, are următoarele atribuţii principale:

 • reprezintă interesele Muzeului în faţa organelor jurisdictionale, a organelor de urmărire penală, a notariatelor publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice de drept public şi privat, pe baza delegaţiei de reprezentare dată de conducerea Muzeului; – asigură reprezentarea Muzeului Național al Banatului în faţa instanţelor prin:
  • depunerea la instanţă a întâmpinărilor;
  • formularea și depunerea la instanţele de judecată a obiecţiunilor la expertizele înaintate de partea reclamată,
  • exercitarea căilor de atac,
  • depunerea de concluzii scrise,
  • asigură prezenţa consilierului juridic la instanţele de judecată la termenele de judecată şi, cu deosebire, la judecată de fond;
 • întocmeşte înscrisuri cu caracter juridic;
 • solicită de la structurile de specialitate puncte de vedere, relaţii, acte, documente în vederea redactării apărărilor sau acţiunilor întroduse la instanţele judecătoreşti, în dosarele în care Muzeul este parte;
 • întocmeşte documentaţia corespunzătoare pentru acţiunile/întâmpinările înaintate de către Muzeu sau a celor în care Muzeul este parte;
 • asigură îndrumarea şi asigurarea informării structurilor Muzeului în vederea aplicării şi respectării actelor normative în vigoare corespunzătoare domeniului de activitate:
  • răspunde pentru legalitatea tuturor documentelor emise de către toate compartimentele pe care acorda viza juridic;
  • ţine evidenţa actelor normative publicate, specifice domeniului de activitate a Muzeului;
  • informează conducerea Muzeului cu privire la actele normative nou apărute cu relevanţă pentru activitatea instituţiei;
  • informează Consiliul de Administraţie, la solicitare, asupra interpretării şi, după caz, a aplicării unor acte normative;
  • urmăreşte şi aduce la cunoştintă modificările legislative privind achizitiile publice;
 • acordă consultanţă de specialitate salariaţilor institutiei în probleme legate de activitatea din Muzeu;
 • ia măsurile necesare pentru urmărirea şi încasarea debitelor, face demersuri pentru primirea titlurilor executorii şi solicită luarea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor celor care au prejudiciat Muzeul;
 • întocmeste proiectele de decizii , de contracte de munca, de conventii civile ş.a.;
 • întocmeşte şi avizează orice acte interne cu caracter normativ care sunt în legătură cu activitatea şi atribuţiile muzeului, propune modificarea sau retragerea celor care nu mai sunt în concordanţă cu reglementările legale;
 • întocmirea proiectelor de contracte, în colaborare cu compartimentele de specialitate; colaborarea cu secțiile/birourilor/compartimentelor de specialitate la negocierea, încheierea, modificarea, completarea şi încetarea contractelor încheiate de Muzeu, definitivarea lor după consultarea conducerii;
 • elaborează şi înaintează conducerii Muzeului spre semnare proiectele contractelor şi acordurilor cadru, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate din cadrul

Muzeului implicate în  desfăşurarea procesului de achiziţie publică;

 • avizează de legalitate documentaţia referitoare la achiziţiile publice;
 • asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale, precum şi a hotărârilor de licitaţii, prin încheierea proiectelor de contracte de achiziţie publică;
 • elaborează proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare,  Regulamentul Intern şi Contractul colectiv de muncă;
 • formulează cereri pentru punerea în executare a sentinţelor rămase definitive, irevocabile şi executorii, în vederea recuperării sumelor datorate de către terţi Muzeului şi ia măsuri de recuperarea creanţelor, prin obţinerea de titluri executorii , urmărind executarea lor;
 • asigură întocmirea documentaţiei necesare şi transmiterea structurii de specialitate din cadrul instituţiei, în vederea executării sentinţelor rămase definitive/irevocabile şi executorii date în defavoarea Muzeului;
 • formulează punct de vedere referitor la interpretarea legislaţiei, pentru orice acte normative care au impact şi legătură cu activitatea specifică Muzeului;
 • acordă viza de legalitate pe toate actele administrative emise de Muzeu sau în legătură cu activitatea acestuia, care angajează răspunderea patrimonială, contractuală, civilă, penală sau disciplinară, prezentate spre avizare conform legii;
 • avizează legalitatea oricăror raporturi contractuale ale muzeului cu terţi, precum şi a oricăror măsuri de natură să angajeze răspunderea juridică şi patrimonială a muzeului;
 • vizează de legalitate toate angajamentele şi documentele care angajează/grevează patrimonial si/ sau financiar  Muzeul;
 • urmăreşte existenţa, actualizarea şi aplicarea procedurilor legale privind activitatea muzeului;
 • analizează cu compartimentul financiar contabilitate şi resurse umane situaţia debitorilor şi încheie procese verbale în care specifică măsurile ce se vor lua pentru identificarea și lichidarea debitelor;
 • face demersurile de obţinere a avizelor de la Ministerul Culturii pentru expoziţiile internaţionale, precum întocmirea actelor pentru vamă;
 • asigură organizarea evidenţei litigiilor pe speţe în care Muzeul este parte, sintetizarea şi organizarea periodică de raportări în vederea realizării indicatorilor din contractul de management al Managerului Muzeului;
 • monitorizează și implementează standardele de control intern managerial
 • îndeplineşte orice alte atribuţii specifice date de conducerea instituţiei conform prevederilor legale.

 

Art.7.Consiliul de Administrație

 • În cadrul muzeului funcţionează Consiliul de Administraţie, organ deliberativ de conducere, a cărui componenţă, atribuţii, organizare şi funcţionare se stabileşte prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean.
 • Consiliul de Administraţie este format din 5 membri cu următoarea componenţă:
  • un consilier judeţean;
  • un reprezentant din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean;
  • o personalitate în domeniu; ü managerul Muzeului;
  • contabilul şef al instituţiei.
 • Preşedintele Consiliului de Administraţie este Managerul Muzeului;
 • Preşedintele numeşte un secretar dintre membrii Consiliului de Administraţie sau un alt salariat din instituţie cu pregătire juridică;
 • Consiliul de Administraţie se întruneşte la sediul Muzeului, de regulă lunar, în şedinţe ordinare, sau ori de câte ori de cîte ori este necesar, în sedinţe extraordinare, la convocarea Managerului sau la cererea a cel puţin trei membri ai Consiliului, astfel: – convocarea şedintelor ordinare se face cu 5 zile înainte de data sedinţei, de către Preşedinte;
  • şedintele extraordinare se convoacă fie de către Preşedinte, fie la solicitarea scrisă a majorităţii membrilor Consiliului;
  • dezbaterile Consiliului de Administraţie au loc potrivit ordinii de zi, care se elaborează de către Președinte şi se poate completa cu propunerile celorlalţi membri ai Consiliului de Administraţie;
  • lucrările Consiliului de Administraţie sunt prezidate de Preşedinte sau de înlocuitorul acestuia, după caz;
  • Consiliul de Administraţie este legal întrunit în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor şi ia decizii cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenţi;
  • dezbaterile se consemnează în procesul verbal de sedinţă întocmit de un secretar şi semnat de preşedinte şi de membrii.
 • Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii principale:
  • dezbate şi avizează statul de funcţii, organigrama, Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei, tarifele pentru servicii asigurate de Muzeu, care urmează a se supune aprobării Consiliului Judeţean Timiş;
  • dezbate şi avizează Regulamentul intern al instituţiei;
  • dezbate şi avizează componenţa Consiliului Ştiintific;
  • dezbate şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
  • dezbate şi avizează strategia de dezvoltare, programele de acţiuni privind îmbunătăţirea disciplinei financiare;
  • dezbate şi avizează planul anual de activitate şi raportul anual de activitate pe instituţie;
  • analizează şi aprobă măsuri de pază, securitate, protecţie contra incendiilor, precum şi orice alte măsuri de protejare a patrimoniului instituţiei;
  • avizează/aprobă orice alte propuneri, materiale, documente, etc.care intră în sfera sa de competenţă;
  • indeplineşte orice alte atribuţii rezultate din legislaţia generală/specială în materie.
 • În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul de Administraţie elaboreză Hotărâri.
 • Secretariatul Consiliului de Administraţie este asigurat de personalul Muzeului şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
  • asigură, convocarea şi organizarea şedinţelor Consiliului de Administraţie;
  • furnizează informaţiile şi documentele solicitate de membrii Consiliului de Administraţie;
  • urmăreşte respectarea termenelor de întocmire şi prezentare a materialelor solicitate de Consiliul de Administraţie;
  • difuzează materialele cu cel puţin 5 zile înaintea fiecărei şedinţe;
  • pregăteşte materialele pentru şedinţele Consiliului de Administraţie potrivit ordinii de zi stabilite;
  • asigură evidenţa şi păstrarea documentelor şi a corespondenţei primite şi emise de Consiliul de Administraţie:
  • asigură consemnările desfăşurării şedinţelor Consiliului de Administraţie în Registrul de procese verbale, redactând procesul verbal;
  • asigură difuzarea Hotărârilor Consiliului de Administraţie, în vederea punerii lor în aplicare.

 

Art.8.Consiliul științific

 • În cadrul Muzeului funcţionează Consiliul Ştiinţific, ca organ de specialitate cu rol consultativ în domeniul cercetării ştiinţifice, organizării şi/sau structurării serviciilor, colecţiilor muzeale şi activităţilor culturale.
 • Consiliul Ştiintific poate fi format din 5 – 15 membri, numiţi prin decizie a Managerului din rândul şefilor compartimentelor şi personalului de specialitate, precum şi a personalităţilor în domeniu din cadrul şi din afara Muzeului. La prima şedinţă Consiliul Ştiinţific alege din rândul membrilor săi un preşedinte;
 • Consiliul Ştiintific se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie la convocarea preşedintelui acestuia sau a managerului.
 • Pentru activitatea de cercetare științifică Consiliul Științific stabileşte/aprobă strategia/propunerile/termenele şi condițiile de predare/publicare a studiilor de specialitate/lucrărilor științifice/cărţilor elaborate de cercetătorii științifici.
 • Consiliul Ştiintific îndeplineşte următoarele atribuţii:
  • formulează propuneri privind strategia Muzeului şi teme, programe, direcţii şi proiecte de cercetare;
  • dezbate şi avizează programele anuale şi de perspectivă, de cercetare ştiinţifică ale muzeului;
  • controlează activitatea de cercetare ştiinţifică a personalului de specialitate din muzeu şi a colaboratorilor;
  • evaluează proiectele de activitate ale cercetătorilor şi muzeografilor;
  • analizează şi avizează lucrările de cercetare elaborate de specialiştii muzeului şi de către colaboratori, atât în cadrul programului de cercetare, cât şi în cadrul unor contracte de colaborare;
  • avizează tematica şi conţinutul ştiinţific al tuturor manifestărilor ştiinţifice;
  • analizează şi aprobă publicaţiile ştiinţifice, elaborate sau coordonate de muzeu;
  • analizează şi propune lista publicaţiilor ştiinţifice propuse spre tipărire/vânzare la standul muzeului, a traducerilor cărților, pliantelor, broșurilor, în și din limba română, a altor produse, prestaţii;
  • formulează propuneri şi avizează tematica şi conţinutul ştiinţific al tuturor manifestărilor;
  • analizează propunerile de sesiuni de comunicări şi rapoarte, colocvii, simpozioane ştiinţifice în cadrul muzeului, inclusiv cu participarea altor specialişti;
  • stabileşte şi menţine legătura cu forurile ştiinţifice din domeniu;
  • urmăreşte activitatea culturală a muzeului, analizează activitatea manifestărilor organizate, semnalând managerului problemele constatate şi formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţii; la şedintele de analiza propunerilor de manifestări culturale

pot participa, în calitate de invitaţi, iniţiatorul propunerii şi coordonatorul structurii din care face parte iniţiatorul;

 • propune criterii de performanţă specifice, profesionale, reprezentând cerinţele de evaluare a posturilor şi a personalului de specialitate angajat;
 • acordă, la solicitare, asistenţă de specialitate în domeniul de activitate a muzeului;
 • stabileşte/aprobă termenele şi condiţiile de elaborare/predare/publicare a studiilor de specialitate/lucrărilor științifice/cărţilor elaborate de cercetătorii științifici;
 • îndeplineşte, în condiţile legii, alte atribuţii specifice date în sarcina sa.

 

Art.9. Managerul

 • Conducerea executivă a Muzeului este exercitată de Manager, care, urmare concursului de proiecte de management organizat de către Consiliul Judeţean Timiş, a încheiat un contract de management cu Consiliul Judeţean Timiş, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008, aprobată cu modificările şi completările prevăzute de Legea nr.269/2009.
 • Managerul reprezintă Muzeul în relaţiile cu Consiliul Judeţean Timiş, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în

justiţie;

 • Managerul răspunde de realizarea funcţiilor, atribuţiilor şi activităţilor Muzeului şi îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
 • stabileşte programul minimal, obiectivele şi indicatorii culturali şi economici care urmează să se realizeze, urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea acestora, conform Contractului de management şi a anexelor la contract;
 • asigură elaborarea şi aplicarea strategiei necesare pentru buna desfăşurare a activităţii curente şi de perspectivă a Muzeului, stabilită conform contractului de management;
 • angajează muzeul, prin semnătura sa, în relaţiile cu terţii, în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, în condiţiile legii; – conduce, coordonează şi răspunde de buna desfaşurare a activităţii Muzeului;
 • coordonează- prin şefii de structuri organizatorice-activitatea de elaborare a planurilor de activitate şi a celor minimale privind manifestările cultural-educative şi celelalte activităţi, în concordanţă cu strategia şi obiectivele stabilite pentru fiecare etapă; – în exercitarea atribuţiilor sale, Managerul emite decizii.
 • organizează, planifică, controlează şi evaluează activitatea tuturor structurilor din cadrul Muzeului;
 • implementează sistemul de control intern/managerial la nivelul Muzeului;
 • asigură aplicarea normelor de gestiune, a Regulamentului de organizare şi de funcţionare, a Regulamentului de ordine interioară, a procedurilor operaţionale şi a celor administrative unitare;
 • asigură administrarea patrimoniului Muzeului, a mijloacelor materiale şi băneşti de care acesta dispune, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a prezentului Regulament;
 • îndrumă, controlează şi răspunde de ansamblul activităţilor ştiinţifice, educative, culturale şi administrative, din cadrul muzeului;
 • asigură elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentului intern, cu respectarea prevederilor legale în vigoare ;
 • aprobă Regulamentul intern şi orice alte norme privind disciplina tehnică, economică, administrativă şi de specialitate;
 • convoacă Consiliul de Administraţie ;
 • conduce şedinţele Consiliului de Administraţie ;
 • exercită atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii terţiari de credite;
 • angajează, promovează, sancţionează, dispune încetarea raporturilor individuale de muncă, precum şi concedierea personalului salariat, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
 • aprobă organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante, precum şi tematica concursurilor organizate în vederea ocuparii posturilor vacante;
 • negociază clauzele contractelor individuale de muncă, în condiţiile legii;
 • dispune efectuarea evaluărilor anuale ale performanţelor salariale, în condiţiile legii;
 • asigură legalitatea stabilirii drepturilor salariale ale personalului Muzeului şi asigură promovarea acestuia în grade profesionale, în condiţiile legii, cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli legal aprobat;
 • asigură utilizarea creditele bugetare repartizate numai pentru realizarea sarcinilor

Muzeului, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale;

 • asigură fundamentarea şi elaborarea strategiei de dezvoltare şi proiectului de buget al instituţiei, cu avizul Consiliului de Administraţie, le supune spre aprobare Consiliului Judeţean Timiş, şi a programului anual de activitate pe care-l supune dezbaterii şi însuşirii

Consiliului de Administraţie;

 • gestionează bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat al instituţiei şi decide asupra modului de utilizare a acestuia conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, având calitatea de ordonator terţiar de credite bugetare;
 • stabileşte măsuri pentru asigurarea pazei Muzeului, măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi măsuri privind protecţia muncii şi facilitează cunoaşterea acestora de către salariaţi;
 • elaborează proiectul bugetului propriu şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe care le supune dezbaterii şi însuţirii Consiliului de Administraţie şi aprobării Consiliului Judeţean Timiş;
 • decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituţiei, cu respectarea prevederilor legale;
 • adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli ale Muzeului, pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condiţiile reglementărilor în vigoare;
 • elaboreaza proiectul de Organigrama şi Statul de funcţii pe care le supune spre însuşire Consiliului de Administraţie şi spre aprobare Consiliului Judeţean Timiş;
 • stabileşte atribuţiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, precum şi obligaţiile profesionale individuale ale personalului de specialitate, aprobate prin fişele de post;
 • acorda audienţe în cadrul programului stabilit;
 • numeşte, în condiţiile legii, purtătorul de cuvânt al instituţiei, responsabilul cu sănătatea şi securitatea muncii, consilierul etic şi responsabilul cu accesul la informaţiile de interes public;
 • aprobă planul anual de achiziţii, strategia de contractare, strategia de promovare a imaginii Muzeului si planul anual de audit public intern;
 • aprobă eşalonarea concediilor legale ale salariaţilor;
 • aprobă perfecţionarea şi specializarea personalului, prin participare la cursuri specifice;
 • aprobă toate documentele financiar-contabile, care necesită semnătura sa;
 • răspunde în faţa organului ierarhic superior pentru activitatea muzeului şi pentru îndeplinirea programului propriu de management general al muzeului;
 • întocmeşte raportul anual de activitate, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea situaţiilor financiare anuale şi îl înaintează Consiliului Judeţean Timiş în vederea evaluării activităţii sale;
 • Managerul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin Contractul de management, sau prevăzute de lege.
 • Stabilește și alte măsuri, pe care le consideră necesare, pentru buna desfăşurare a activităţii generale şi specifice a fiecărui compartiment în parte, în limitele prevederilor legale în vigoare;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către organul ierarhic superior şi răspunde pentru realizarea lor.

 

 

CAP.IV. RESURSELE UMANE

 

 

Art.10 Angajarea, promovarea, sancționarea

 • În vederea asigurării managemantului Muzeului, Consiliul Județean Timiș organizează concurs de proiecte de management, în conformitate cu prevederile legale. Managemantul instituției se încredințează câștigătorului concursului, pe baza contractului de management.
 • Consiliul Județean Timiș va evalua periodic managementul, conform regulamentului de evaluare elaborat de Ministerul Culturii.
 • Încadrarea salariaților se faceprin concurs sau examen, în condițiile stabilite prin regulament aprobat prin Hotărâre a Guvernului, prin încheierea unui contract individual de muncă, potrivit prevederilor Codului Muncii.
 • Promovarea în grade sau trepte profesionale superioare sau în funcție a personalului se face prin examen, conform Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual  legal aprobat.
 • Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanțelor profesionale individuale, de către manager, la propunerea șefului ierarhic, prin acordarea de calificative. Angajatorul stabilește obiectivele individuale și criteriile de performanță în conformitate cu regulamentul aprobat prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Timiș.
 • Sancționarea disciplinară a personalului se face în condițiile și cu respectarea legii.

 

Art.11. Salarizarea și răspunderea personalului

 • Salarizarea personalului se face în raport cu funcția, gradul sau treapta profesională, nivelul studiilor și vechimea în muncă, în condițiile și cu respectarea Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul propriu.
 • Salariile de bază stabilite prin contractul individual de muncă nu pot fi sub nivelul salariului de bază minim brut pe țară.
 • Personalul are obligația de a îndeplini atribuțiile conform fișei postului, de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă.
 • Normele interne de funcționare, inclusiv de comportament ale personalului, drepturile și obligațiile, abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile, criteriile și procedurile de evaluare profesională se stabilesc prin regulamentul intern.
 • Personalul răspunde, în raport cu exercitarea atribuțiilor, disciplinar, patrimonial,

contravențional sau penal, după caz, potrivit legii.

 

Art.12. Formarea și perfecționarea  profesională

 • Muzeul are obligația de a crea condițiile necesare derulării procesului de îmbunătățire continuă a pregătirii profesionale, a abilităților și competențelor necesare în vederea dezvoltării unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient, și imparțial.
 • Modalitățile de realizare a formării profesionale sunt următoarele:
  1. programe de formare organizate și desfășurate de către furnizorii de formare profesională, finalizate cu certificat de participare;
  2. programe de formare organizate și desfășurate în cadrul implementării de proiecte cu finanțare externă;
  3. programe de formare organizate și desfășurate în cadrul instituției;
  4. alte modalități de pregătire profesională prevăzute de lege;
 • Domeniile necesare perfecționării profesionale conform cerințelor din fișa postului se stabilesc de către șefii de compartimente, aprobate de manager;
 • Participarea la programele de formare profesională se finanțează din bugetul instituției publice, din sumele special prevăzute în acest scop.

 

 

CAP. V. PATRIMONIUL ȘI BUGETUL

 

 

Art.13.Patrimoniul

 • Patrimoniul muzeal este alcătuit din totalitatea bunurilor, a drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial ale muzeului sau, după caz, ale colecţiilor publice, asupra unor bunuri aflate în proprietate publică şi/sau privată;
 • Bunurile care alcătuiesc patrimoniul muzeal pot face obiectul dreptului de proprietate publică a statului şi/sau a unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, al dreptului de proprietate privată;
 • Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea şi gestiunea Muzeului Național al Banatului fac parte din domeniul public al judeţului Timiş;
 • Muzeul are drept de administrare asupra urmatoarelor imobile:
  1. imobilul situat în Timişoara , Piaţa Huniade, nr.1, unde se află sediul central, sălile de expoziţii, depozitele;
  2. imobilul situat în comuna Traian Vuia, jud.Timiş- „Muzeul Traian Vuia”;
  3. imobilul situat în Jimbolia, str V.Babeş nr.15-„Casa Naturii”.
 • Pot face obiectul unui patrimoniu muzeal, conform legii:
  1. bunurile imobile de valoare excepţională, arheologică, istorică, etnografică, artistică, documentară, memorialistică, ştiinţifică şi tehnică;
  2. siturile şi rezervaţiile care au caracter arheologic, istoric, artistic, etnografic, tehnic şi arhitectural, constituite din terenuri, parcuri naturale, grădini botanice şi zoologice, precum şi construcţiile aferente;
  3. bunurile clasate în patrimoniul cultural naţional mobil, de valoare excepţională, arheologică, istorică, etnografică, artistică, documentară, ştiinţifică şi tehnică, literară, memorialistică, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică, reprezentând mărturii materiale şi spirituale ale evoluţiei comunităţilor umane, ale mediului înconjurător şi ale potenţialului creator uman;
  4. alte bunuri care au rol documentar, educativ, recreativ, ilustrativ şi care pot fi folosite în cadrul expoziţiilor şi al altor manifestări muzeale.
 • Patrimoniul mobil al Muzeului poate fi imbogaţit şi completat prin achiziţii, donaţii, prin preluarea de bunuri în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul parţilor, din partea unor persoane juridice de drept public si/sau privat, a unor persoane fizice, din ţară si străinătate, in condiţiile legii, precum şi obiecte provenite din cercetări arheologice;
 • Evidenţa bunurilor care fac parte din patrimoniul muzeal este ţinută prin Registrul informatizat pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale, document permanent, având caracter obligatoriu, cu menţinerea registrelor de inventar şi a documentelor primare.
 • Proprietarul şi titularul de alte drepturi reale asupra muzeului are, potrivit Codului Civil şi Legii muzeelor, următoarele obligaţii:
  • să asigure integritatea, securitatea, conservarea şi restaurarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului muzeal;
  • să realizeze documentarea, evidenţa şi după caz, clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului muzeal;
  • să pună în valoare patrimoniul muzeal;
  • să asigure şi să garanteze accesul publicului şi al specialiştilor la bunurile care asigură patrimoniul muzeal;
  • să asigure cercetarea sau, după caz, punerea la dispoziţie, pentru cercetare, a bunurilor din patrimoniul muzeal;
  • să prevină folosirea patrimoniului muzeal în alte scopuri decât cele prevăzute în reglementările legale în vigoare;
  • să asigure prevenirea, localizarea şi stingerea incendiilor;
  • să asigure paza muzeului şi dotarea cu sisteme de protecţie eficiente;
  • să ia măsuri pentru prevenirea şi diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal, în caz de calamitate naturală sau conflict armat;
  • să încheie contracte de asigurare parţială sau integrală, pentru bunurile mobile şi

imobile care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

 

Art.14.Bugetul și finanțarea cheltuielilor

 • Muzeul Naţional al Banatului este finanţat din fonduri alocate de la bugetul Judeţului Timiş, conform Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, din venituri proprii (din tarife servicii, donaţii, sponsorizări, din alte altivităţi specifice) şi alte surse atrase, în condițiile și cu respectarea legii.
 • Bugetul de venituri şi cheltuieli, Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama, statul de funcţii, componenţa Consiliului Administrativ ale Muzeului se aprobă de către Consiliul Judeţean Timiş.

 

Art.15. Contabilitatea

 • Muzeul are cont propriu, organizează și conduce contabilitatea propriilor operatiuni financiar-contabile, conform reglementărilor legale în domeniu.
 • Contabilitatea este condusă în baza Legii contabilității și este o activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea Muzeului.
 • Contabilitatea asigură:
  • inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si alte informatii referitoare la activitatea desfasurata, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.
  • informații ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetuluii de venituri si cheltuieli, patrimoniul aflat in administrare, precum și pentru intocmirea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum și a conturilor anuale de execuție ale bugetelor locale.

 

CAP. VI. DISPOZIŢII FINALE

 

Art.16. Antet, ștampilă

 • Muzeul va folosi antetul: Consiliul Județean Timiș – Muzeul Național al Banatului.
 • Înscrisurile emise de Muzeu vor conţine date și informații privind: denumirea completă a Muzeului, sediul, contul de trezorerie, codul de înregistrare fiscală a Muzeului, telefon, fax, adresă mail.
 • Muzeul dispune de ştampilă proprie.

 

Art.17.Modificarea și completarea Regulamentului

 • Prezentul Regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare.
 • Orice modificare şi completare a prezentului Regulament va fi avizată de Consiliul de Administraţie al Muzeului şi va fi supusă aprobării Consiliului Judeţean Timiş.

Prezentul Regulament întră în vigoare la data aprobării lui prin Hotarâre a Consiliului Judeţean Timiş.

Anexa 2 Stat de Functii Hot 213 Anexa 1 Organigrama

Anexa 2 Stat de Functii

Hot 213

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down