Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante

Actualizare 27.06.2018
Rezultate Muzeograf IA
Rezultate Supraveghetor

Document Anunt

ANUNŢ
Muzeul Naţional al Banatului, în perioada 11.06-14.06.2018, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de
execuţie vacante din cadrul Compartimentului de Arte Vizuale, după cum urmează:
– muzeograf, gr.prof.IA – studii superioare,
– supraveghetor muzeu – studii medii.

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS:
A.Condiţii generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Anexa
(Regulament-cadru) la H.G. nr.286/2011 modificată şi completată de H.G.
nr.1027/2014 :

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi
domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sanătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestează pe baza adeverinţei medicale eliberată de
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat/condamnată definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de

serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incopatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

B.Condiţii specifice:
– muzeograf, gr.prof.IA:
– studii superioare de specialitate sau specialităţi înrudite (istorie, istoria
artei, filologie;
– specialist într-un domeniu de cercetare specific sectorului în care îşi
desfăşoară activitatea (certificate de expert în bunuri culturale cu
semnificaţie artistică acreditat de Ministerul Culturii);
– cursuri de perfecţionare în domeniul muzeologiei, atestări în specialitate
(atestat muzeograf);
– vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani;
– cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională;
– cunoştinţe operare PC;
– supraveghetor muzeu:
– studii medii cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în specialitatea studilor: nu este cazu;
– abilităţi de comunicare în public, lucru în echipă, disponibilitate pentru
lucru în program prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune
activitatea muzeală.
C)Condiţii de desfăşurare a concursului:
a) Concursul se organizează la Bastionul Thereza, str.Martin Luther, nr.4 şi va
avea loc astfel:

– Selecţia dosarelor de concurs în data de 04.06.2018.Depunere
contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului
selecţiei dosarelor.

– Proba scrisă în data de 11.06.2018, ora 10,00 (muzeograf) şi ora
11,00 (supraveghetor muzeu). Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi
lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.

– Înterviul în data de 14.06.2018, ora 10,00 (muzeograf) şi ora 11,00
(supreveghetor muzeu). Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare
de la data afişării rezultatului interviului.
b) Dosarele de înscriere a candidaţilor la concurs se depun până la data de
31.05.2018, ora 14,00 la secretarul comisiei de concurs (Compartimentul
Financiar Contabilitate şi Resurse Umane, al Muzeului Naţional al Banatului,
Timişoara, Bastionul Therezia, str.Martin Luther, nr.4).

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de

concurs care va conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată managerului muzeului;
b) copia actului de identitate sau orce alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia
publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incopatibil cu funcţia pentru care candidează; (candidatul
declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria
răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a complete dosarul de
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfăşurării primei
probe a concursului.)
f) adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea
de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia,
în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
g) curriculum vitae.
Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea de către secretatul comisiei de concurs.

BIBLIOGRAFIE
propusă la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de
execuţie vacant – muzeograf, gr.prof.IA – Compartimentul Arte Vizuale

1.Legea nr.311/2003 – Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
2.Legea nr.182/2000 privind Protejarea Patrimoniului Cultural Naţional Mobil, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Ordin nr.2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa,
gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice,
case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, cu modificările şi
completările ulterioare;
4.Hotărârea de guvern nr.886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a
bunurilor culturale mobile;
5.Hotărârea de govern nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi
restaurare a bunurilor cultural mobile clasate;
6.Florin Medeleţ, Nicoleta Toma, Muzeul Banatului, File de cronică I, 1872-1918,
Timişoara, 1997;
7.Florin Medeleţ, Vasile Rămneanţu, Muzeul Banatului, File de cronică II, 1918 –
1948, Timişoara, 2003;
8.Rodica Vârtaciu Medeleţ, Valori de artă barocă în Banat. Un peisaj cultural
european, Timişoara, 2015;
9.Elena Miklosik, Interferenţe cultural în picture Banatului. Secolul al XIX-lea,
Timişoara, 2004;
10.Elena Miklosik, Artă bănăţeană interbelică, Timişoara, 2006;
11.Ileana Pintilie, Timişoara între tradiţie şi modernitate: pedagogia artistică în
secolul al XX-lea, Timişoara, 2006;
12.Andrei Medinski (coordinator), Tradiţie şi postmodernitate. 200 ani de artă
plastică în Banat, ediţie revăzuită şi audăugită, Timişoara, 2012.

BIBLIOGRAFIE
propusă la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de
execuţie vacant – supraveghetor muzeu – Compartimentul Arte Vizuale

1.Legea nr.311/2003 – Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare, capitolele I, II, V;
2.Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu
modificările şi completările ulterioare, capitolele I, III;
3.Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice, capitolele I, II.

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down