Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante

Actualizare 9.12.2016Rezultat Final .PDF
Actualizare 7.12.2016Rezultat Proba Scrisa .PDF
Actualizare 24.11.2016Rezultat Selectie Dosare .PDF

PDF Anunt

ANUNŢ

Muzeul Naţional al Banatului, în perioada 0508.12.2016, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:

– 1 post – inginer (constructor), gr.prof.IA – studii superioare – Birou Achiziţii Publice şi Administrativ;

– 2 posturi muzeograf, gr.prof. debutant – studii superioare – Secţia Ştiinţele Naturii.

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

A.Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulament – cadru) la H.G. nr.286/2011 modificată şi completată de H.G. nr.1027/2014 :

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sanătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestează pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat/condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incopatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

B.Condiţii specifice:

1- pentru inginer, gr.prof.IA – studii superioareBirou Achiziţii Publice şi Administrativ

– studii superioare universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul         inginerie civilă – specializarea – construcţii civile, industriale şi agricole;

– vechime în specialitatea studilor: minim 7 ani;

– cunoştinţe de baza de operare calculator;

2- pentru muzeograf, gr.prof. debutant – studii superioare – Secţia Ştiinţele Naturii

                     – studii superioare universitare absolvite cu diplomă de licenţă – biologie;

                     – vechime în specialitatea studilor: nu este cazul;

  – cunoştinţe de baza de operare calculator;

C)Condiţii de desfăşurare a concursului:

 1. a) Concursul se organizează la Bastionul Thereza, str.Martin Luther, nr.4 şi va avea loc astfel:

Selecţia dosarelor de concurs în data de  22.11.2016.Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

Proba scrisă în data de 05.12.2016, ora 10,00 (inginer, gr.prof.IA) şi ora 11,00 (muzeograf, gr.prof.debutant). Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.

Înterviul în data de 08.12.2016, ora 10,00 (inginer, gr.prof.IA) şi ora 11,00 (muzeograf, gr.prof.debutant). Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

 1. b) Dosarele de înscriere a candidaţilor la concurs se depun până la data de 11.2016, ora 14,00  la secretarul comisiei de concurs (Compartimentul Financiar Contabilitate şi Resurse Umane, Muzeul Naţional al Banatului, Bastionul Therezia, str.Martin Luther, nr.4).

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs adresată managerului muzeului;
 2. b) copia actului de identitate sau orce alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incopatibil cu funcţia pentru care candidează; (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. f) adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. g) curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretatul comisiei de concurs.

                                              

                                                  BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, de inginer (constructor), gr.prof. IA din cadrul Biroului Achiziţii Publice şi Administrativ

1.Legea muzeelor şi colecţiilor publice nr.330/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Legea nr.283/2002 pentru aprobarea O.G. nr.27/2002 peivind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

4.Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu  modificările şi completările ulterioare;

5.Legea nr.10/1995, privind calitatea în construcţii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

6.Hotărârea Guvernului nr.1072/2003, privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico – economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

7.Ordinul nr.980/2005, al Ministerului Finanţelor Publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

8.Hotărârii Guvernului nr.28/2008, privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

9.Ordinul nr.863/2008, pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu modificarile si completarile ulterioare;

10.Acte normative care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor. Legea nr.307/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

11.Legislaţie SSM, Legea nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

12.O.U.G. nr.85/2008-privind stimularea investiţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

13.H.G. nr.273/1994- privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii, cu modificarile si completarile ulterioare;

14.Legea nr.372/2005 – privind performanţa energetică a clădirilor – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

15.Cataloage, indicatoare de devize „C”şi „P”  în vigoare.

16.Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare.

                           

                              

                                

                               

                                       BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacant, de muzeograf, gr.prof. Debutant din cadrul Secţiei Ştinţele Naturii 

1.Legea nr.311/2003 – Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Ordin nr.2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil;

4.Hotărârea de guvern nr.886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;

5.Normele de reevaluare pentru colecţiile de ştiinţele naturii aprobate de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor  în şedinţa din 13 februarie 2004;

6.Florescu Radu (1998).Bazele muzeologiei, Min.Culturii, Centrul de pregătire şi formare a personalului din instituţii de cultură, Bucureşti;

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down