Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

Concurs angajare auditor

Nr. 2984/06.06.2023

A N U N Ț

Muzeul Național al Banatului organizează în perioada 03.07.2023 – 07.07.2023, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcții contractuale de execuție unice vacante:

 • 1 post auditor, studii superioare, grad profesional I, în cadrul Compartimentului Audit Public Intern.

 

 1. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care conform art. 35 alin. (1) din H.G. nr.1336/2022, va conține următoarele documente:
 2. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 3. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 4. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 5. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 6. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 7. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 8. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 9. h) certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național autorizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru condidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orce entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în varstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 10. e) curriculum vitae, model comun european.

Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 1. Locul de depunere a dosarelor de concurs:

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Muzeului Naționl al Banatului, str.Martin Luther nr.4, (Bastion Maria Therezia), Compartimentul Financiar Contabilitate și Resurse Umane până la data de 20.06.2023 ora 14:00, zilnic între orele 11:00 – 14:00. Persoana de contact Dragoslava Babcsanyi  telefon 0256/491339, e-mail: muzeul.banatului@yahoo.com.

 

III. Condiții generale de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de art.15 din H.G. nr.1336/2022:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin (2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor personae sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute de art.35 alin (1) lit. h).
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

 

 

 1. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani;
 • cunoştinţe informatice nivel mediu respectiv WORD, EXCEL, INTERNET;
 • avizul şefului Biroului Audit Public Intern pentru obţinerea căruia, în conformitate cu prevederile art. 2.3.4.1.1 din H.G 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, (MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2014);
 • candidaţii declarați admiși în urma concursului pentru funcţia de auditor intern, vor depune în termen de 5 zile de la afișarea rezultatului final al concursului, la Biroul Audit Public Intern un dosar care va cuprinde următoarele documente :
 • a) curiculum vitae
 • b) o declaraţie privind respectarea prevederilor 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni;
 • c) o lucrare în domeniul auditului public intern;
 • d) două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern.

 

 1. Tipul probelor și data desfășurării acestora:

Proba scrisă: 03.07.2023 ora 10:00, la sediul Muzeului Naționl al Banatului, str.Martin Luther nr.4, (Bastion Maria Therezia).

Proba interviu: 07.07.2023 ora 10:00, la sediul Muzeului Naționl al Banatului, str.Martin Luther nr.4, (Bastion Maria Therezia).

 

 1. Bibliografia:

 

 1. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată în Monitorul Oficial nr. 856 din 5 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, publicată în Monitorul Oficial nr. 17 din 10 ianuarie 2014.
 2. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, publicat în Monitorul Oficial nr. 128 din 12 februarie 2004.
 3. Ordinul Secretarului Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 387 din 7 mai februarie 2018.
 4. Legea contabilităţii nr. 82/24.12.1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006 cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în Monitorul Oficial nr. 37 din 23 ianuarie 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată în Monitorul Oficial nr. 259 din 9 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
 9. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice  nr. 311/2003, republicată în Monitorul Oficial nr. 207 din 24 martie 2014.
 10. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr.1105 din 26.11.2004.
 11. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului Banatului Timişoara – aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 379/2022.
 12. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26 iulie 2006.

VII. Calendarul de desfășurare a concursului

 1. Locul unde se desfășoară concursul: sediul Muzeului Naționl al Banatului, str.Martin Luther nr.4, (Bastion Maria Therezia).

 

 • Selecția dosarelor de concurs în data de 06.2023, ora 10:00.

Afișarea rezultatelor în cel mult o zi lucrătoare de la data selecției dosarelor.

Depunerea contestații în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

 

 • Proba scrisă în data de 07.2023, ora 10:00.

Afișarea rezultatelor în cel mult o zi lucrătoare de la data probei scrise.

Depunerea contestații în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

 

 • Proba interviu în data de 07.2023, ora 10:00.

Afișarea rezultatelor în cel mult o zi lucrătoare de la data probei de interviu.

Depunerea contestații în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei de interviu.

 

 1. Dosarele de înscriere a condidațiilor la concurs se depun la Muzeul Național Naționl al Banatului, str.Martin Luther nr.4, (Bastion Maria Therezia) în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului (06.2023, ora 14:00).
© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down