Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE  PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI IMOBIL  conform procedurii prorii nr. 158/11.01.2024  ÎNCHIRIERE SPAȚIU DE DEPOZITARE și BIROURI

NR. 1379/ 12.03.2024

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE  PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI IMOBIL  conform procedurii prorii nr. 158/11.01.2024  ÎNCHIRIERE SPAȚIU DE DEPOZITARE și BIROURI

 

Beneficiar: MUZEUL NATIONAL AL BANATULUI

       P-ța. I. Huniade nr.1, Timișoara, cod.300002

Sediul administrativ: Str. Martin Luther, nr.4, Bastion Theresia, et.1, Timișoara, cod.300054

 

 1. MODALITATEA DE ACHIZIŢIE

 

Cod CPV 70310000-7 – Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile;

 

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preț; Algoritmul de calcul se regăsește în Caietul de sarcini atașat anunțului/invitației de participare;

Valoarea estimată maximă luată în calcul pentru atribuire: 22,97 lei/mp./lună fără T.V.A.;

Durata închirierii: în perioada 01.06.2024 – 31.12.2029, cu posibilitate de prelungire a perioadei contractuale și renegocierea clauzelor, prin act adițional.

 Limba de redactarea ofertei: limba română.

Cantitatea estimată a se închiria: Caietului de sarcini nr. 1107/27.02.2024.

Valabilitatea ofertei: în procesul de selecție al ofertelor depuse respectiv pe toată durata derulării contractului de achiziție pentru ofertantul declarant câștigator.

Sursa de finanţare: Bugetul stabilit de Consiliul Județean Timiș în vederea închirierii unui spațiu pentru depozite și birouri, așa cum rezultă din adresa nr. 3850/12.02.2024, și înregistrat la nivelul AC cu nr. 909/19.02.2024;

Ținând cont de adresa nr. 1361/11.03.2023 a Comisiei de evaluare nominalizată prin Decizia nr. 9/27.02.2024 privind COMUNICARE ANULARE PROCEDURĂ ACHIZIȚIE DIRECTĂ PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI IMOBIL conform procedurii prorii nr. 158/11.01.2024 ÎNCHIRIERE SPAȚIU DE DEPOZITARE și BIROURI;

Având în vedere că la data lansării Invitației de participare sursa de finanțare este parțial constituită, autoritatea contractantă procedează la lansarea achiziției prin CLAUZA SUSPENSIVĂ, în înțelesul art. 1399 – 1400 din Codul Civil și al legislației în materie de achiziții publice, după cum urmează:

Achiziția este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată anual de primirea sursei de finanțare de la ordonatorul principal de credite, Consiliul Județean Timiș, prin rectificarea de buget a județului și bugetele anuale, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 și HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate de ordonatorul principal de credite, Consiliul Județean Timiș, prin rectificare de buget a județului. În cazul în care, indiferent de motive, ordonatorul principal de credite, Consiliul Județean Timiș, prin rectificare de buget a județului nu va aloca aceadstă sdumă Muzeului Național al Banatului, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-si întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Comisia de evaluare DISPUNE reluarea procedurii de achiziție prin procedură proprie, cu publicarea anunțului/invitației pe site-ul Muzeului Național al Banatului www.mnab.ro și într-o publicație de interes național.

Specificații tehnice: Conform Caietului de sarcini nr. 1107/27.02.2024.

 1. ELABORAREA ŞI PREZENTAREA OFERTEI

Ofertele vor fi depuse cu Scrisoare de înaintare (Formularul 1).

Se va completa Formularul 2 – Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea achizițiilor publice nr.98/2016.

Se vacompleta Formularul 3 – Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 165 si 167 din Legea achizițiilor publice nr.98/2016.

Se va completa Formularul 4 – DECLARAŢIE  privind neincadrarea in prevederile art.58; 59; 60; 61; 62 si 63 din Legea achizitiilor publice nr.98/2016.

Propunerea tehnică: Formularul 5

Notă: Toate cerinţele din caietul de sarcini sunt considerate minimale şi obligatorii.

Propunerea financiară: Formular 6: Formularul de ofertă financiară;

Ofertele vor fi exprimate obligatoriu în lei fără TVA, și vor avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate.

Plata chiriei se face în lei, în contul TREZORERIE al Ofertantului.

Modul de prezentare şi depunerea ofertei:

Oferta se va depune la sediul administrativ al Autorității Contractante din Str. Martin Luther, nr.4, Bastion Theresia, et.1, Timișoara, România cod. 300054;

Oferta trebuie depusă în plic la sediul autorității contractante și va conține toate documentele solicitate prin prezentul anunț, întocmite într-un singur exemplar în original/copie conformă cu originalul introduse într-un plic exterior, închis și netransparent. Oferta completă (documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară) și notificare cu datele de identificare (denumire ofertant, CUI, adresa de e-mail, telefon, persoana de contact) va fi depusă în plic închis la sediul autorității contractante. Oferta se va prezenta îndosariată, având toate paginile numerotate și opisate.

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu:

 • denumirea și adresa autorității contractante: Muzeul ___________, Str. _________, nr. ___, Municipiul Timișoara, județul Timiș.
 • denumirea obiectului achiziției pentru care s-a depus oferta:Închiriere spațiu de depozitare și birouri; denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei întârziate, nedeschisă, (dacă este cazul).

Plicului i se va atașa o Scrisoare de înaintare.

Obligatoriu la evaluarea ofertelor se va verifica și operatorul economic. În acest sens vă rugăm să anexați la oferta depusă și următoarele documente: Certificatul constatator de la ONRC cu privire la asociați/acționari, participarea acestora la capitalul social, pe lângă datele referitoare la sediu și obiectul principal de activitate, contul de trezorerie și o copie a CI administrator/acționar/persoană desemnată (împuternicit) pentru semnarea contractului.

Ofertantul va oferi detalii pentru îndeplinirea fiecărei cerințe din caietul de sarcini atașat prezentului anunț. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică și financiară.

Ofertantul trebuie să prezinte Formularul de ofertă care reprezintă elementul principal al propunerii financiare conform cerințelor din caietul de sarcini.

De asemenea, ofertantul trebuie să prezinte draftul de contract însușit.

Cerințele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerințe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca neconforme.

 • NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază;
 • NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Lipsa oricărui document solicitat prin documentația de atribuire duce la respingerea ofertei ca fiind neconformă; nu se acceptă completări ale ofertei, riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră sau cazul fortuit cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă.

Clasamentul ofertelor va fi determinat pe baza punctajului total. Pe baza metodei de calcul de mai sus, ofertantul care are cel mai mare punctaj total va fi declarat câștigător.

În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire, două oferte prezintă punctaj egal, în vederea departajării acestora, autoritatea contractantă va alege oferta cu cel mai mare punctaj obținut la factorul de evaluare „Componența tehnică”.

În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire, două oferte prezintă punctaj egal la ambii factorii de evaluare, în vederea departajării acestora, autoritatea contractantă va solicita reofertare din punct de vedere financiar, oferta castigatoare fiind cea cu prețul cel mai scăzut. Procesul de reofertare se va repeta până când ofertele vor avea preț diferit.

 

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI:  22.03.2024, ORA  12:00.

Nu se acceptă oferte alternative.

Modalitatea de plată: lunar, pe baza facturii prin sistemul electronic e-factura.

 

FORMULARE conform Legii achizițiilor publice nr.98/2016.

 1. Formularul 1 – Scrisoarea de înaintare –Solicitat √
 2. Formularul 2 – Declaraţie privind neîncadrarea însituaţiile prevăzute la art. 164 -Solicitat √
 3. Formularul3 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167 –Solicitat √
 4. Formularul 4 – Declaratie privind neîncadrarea în prevederile la art.58; 59; 60; 61; 62 si 63 –Solicitat √

5.Formularul 5 –Propunere Tehnică –Solicitat √

 1. Formularul 6 – Formular de ofertă –Solicitat √

Serviciul de la care se pot obține informații:

Compartimentul Relații cu Publicul – MUZEUL NAȚIONAL AL BANATULUI

Email: muzeul.banatului@yahoo.com ; contact@mnab.ro;

 

caiet de sarcini

FORMULARE FIRME

 

 

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down