Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

Anunț/ invitație achiziționare servicii de publicitate

Nr. 1380/12.03.2024

Descriere invitație de participare:

Muzeul Național al Banatului cu sediul administrativ în Timișoara, Piața Huniade nr. 1, solicită oferte de preț în vederea achiziționării de servicii de publicitate – anunț ziar, publicitate on-line și publicitate stradală. Procedura de achizitie aplicată este achiziția directă prin sistemul electronic de achiziții publice SICAP, cu repsectarea prevederilor art. 7 alin (5) din Legea 98/2016.

Coduri CPV:

79341000-6 – Servicii de publicitate

79341400 – 0 – Servicii de campanii de publicitate

Modul de prezentare şi depunerea ofertei:

Oferta se va depune la sediul administrativ al Autorității Contractante din Str. Martin Luther, nr.4, Bastion Theresia, et.1, Timișoara, România cod. 300054.

Oferta se va depune pe adresa de email: muzeul.banatului@yahoo.com însoțită de toate documentele solicitate prin prezentul anunț, întocmite într-un singur exemplar. Oferta completă (documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară) și notificarea cu datele de identificare (denumire ofertant, CUI, adresa de e-mail, telefon, persoana de contact).

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu:

  • denumirea și adresa autorității contractante: Muzeul Național al Banatului, Str. Martin Luther, nr. 4, Municipiul Timișoara, județul Timiș.
  • denumirea obiectului achiziției pentru care s-a depus oferta denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei întârziate, nedeschisă, (dacă este cazul).

 

Obligatoriu la evaluarea ofertelor se va verifica și operatorul economic. În acest sens vă rugăm să anexați la oferta depusă și următoarele documente: Certificatul constatator ONRC cu privire la asociați/acționari, participarea acestora la capitalul social, pe lângă datele referitoare la sediu și obiectul principal de activitate, contul de trezorerie și o copie a CI administrator/acționar/persoană desemnată (împuternicit) pentru semnarea contractului.

  • NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază;
  • NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Lipsa oricărui document solicitat prin documentația de atribuire duce la respingerea ofertei ca fiind neconformă; nu se acceptă completări ale ofertei, riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră sau cazul fortuit cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă.

FORMULARE conform Legii achizițiilor publice nr.98/2016.

  1. Formularul 1 – Scrisoarea de înaintare –Solicitat √
  2. Formularul 2 – Declaraţie privind neîncadrarea însituaţiile prevăzute la art. 164 -Solicitat √
  3. Formularul3 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167 –Solicitat √
  4. Formularul 4 – Declaratie privind neîncadrarea în prevederile la art.58; 59; 60; 61; 62 si 63 –Solicitat √
  5. Formularul 5 –Propunere Tehnică –Solicitat √
  1. Formularul 6 – Formular de ofertă –Solicitat √

Serviciul de la care se pot obține informații:

Compartimentul Relații cu Publicul – MUZEUL NAȚIONAL AL BANATULUI

Email: muzeul.banatului@yahoo.com ; contact@mnab.ro;

 

FORMULARE FIRME

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down