Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

Anunț concurs angajare secție Arheologie

     

ANUNŢ

Muzeul Național al Banatului, cu sediul în Timișoara, Strada Martin Luther, nr.4, în conformitate cu prevederile   HG 1336/2022, precum  și cu ale  Dispoziției Președintelui  Consiliului Județean Timiș nr.819/22.11.2022, organizează  concurs pentru  ocuparea următoarele posturi   contractuale  vacante pe durată nedeterminată:

 • Muzeograf Gradul IA, , studii superioare S, în cadrul Secţiei Arheologie – două  posturi;
 • Muzeograf Gradul II, studii superioare S în cadrul Secţiei Arheologie;
 • Muzeograf Grad  Debutant, studii superioare S, în cadrul Secţiei Arheologie;

 

Conform art. 15 din HG nr.1336/2022, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute  de   art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Bibliografia și tematica pentru concursuri, precum și condițiile specifice   pe care trebuie să le îndeplinească persoana pentru ocuparea postului sunt prezentate în anexele anunţului, pe site-ul www.mnab.ro, la rubrica Informaţii publice/Anunţuri  şi la avizierul de la sediul  instituţiei din Timișoara, Str. Martin Luther nr. 4.

    Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la Anexa nr.2 din         HG 1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult          6 luni anterior derulării concursului; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii; pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

h)  curriculum vitae, model comun european.

Pentru postul  vacant  Muzeograf  Gradul IA,în cadrul Secției Arheologie, se solicită suplimentar :

 • Un proiect de cercetare, arheologică preventivă (pentru o suprtafață de cercetare de minim 1000 m2), redactat și realizat  de către candidat și înregistrat la D. J. C. de pe raza unde a avut loc lucrarea de specialitate sau un proiect de cercetare arheologică sistematică
 • Raportul de cercetare arheologică  preventivă  înregistrat la D. J. C . de pe raza unde a avut loc lucrarea de specialitate sau Raport  multianual, în cazul cercetării arheologice sistematice.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la lit.g se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise.

În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către  instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Dosarul de candidatură se poate depune prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platforma informatică a instituției publice până la ora şi data limită de depunere a acestuia în format fizic la sediul angajatorului şi există obligația de a se prezenta la secretarul  comisiei de concurs documentele în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Muzeului Național al Banatului din Timișoara, Strada Martin Luther nr.4, sau în format electronic la adresa muzeul.banatului@yahoo.com.

 

Concursurile pentru  ocuparea  posturilor contractante  vacante  enumerate mai sus, se vor desfăşura la sediul Muzeului  Național  al  Banatului  după  cum  urmează :

Muzeograf  Gradul IA în cadrul  Secției Arheologie – 2 posturi    :

Perioada  de depunere a dosarelor de candidat  este  01.02 – 14.02.2023  inclusiv  in intervalul  orar  900– 1530 .

Proba de selecţie a dosarelor de candidat și afișarea rezultatelor   15.02.2023

Termen depunere contestații la rezultatele Probei selecția dosarelor 16.02.2023

Soluționarea contestațiilor  17.02.2023

Proba  scrisă  in data de  22.02.2023  ora 1000

Afişare  rezultate la Proba  scrisă  in data de  23.02.2023

Termen  depunere  contestaţii 24.02.2023

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor  27.02.2023

Proba  interviu in data  de  28.02.2023  ora  1000 ( pot participa doar  candidaţii care au fost  declaraţi  admis la proba  scrisă).

Afișarea  rezultatelor la Proba interviu 01.03.2023

Termen depunere contestații la Proba  interviu 02.03.2023

Soluționarea contestaţiilor  şi afișarea  rezultatelor  după soluţionarea contestaţiilor la Proba interviu 03.03.2023

Afișarea rezultatelor finale 06.03.2023

 

Muzeograf Gradul II în cadrul Secției  Arheologie :

Perioada de depunere a dosarelor de candidat  este 01.02. – 14.02.2023  inclusiv  în intervalul  orar  900– 1530 .

Proba de selecţie a dosarelor de candidat și afișarea rezultatelor la  15.02.2023

Termen  depunere  contestații la rezultate Proba selecția dosarelor 16.02.2023

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor 17.02.2023

Proba  scrisă  in data de  22.02.2023 ora  1000

Afişare  rezultate la Proba  scrisă  in data de 23.02.2023

Termen  depunere  contestaţii la Proba scrisă 24.02.2023

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor  27.02.2023

Proba  practică   și afișarea rezultatelor în data  de 28.02.2023 ora  1000 ( pot participa doar  candidaţii care au fost  declaraţi  admis la Proba  scrisă)

Termen depunere contestații la Proba  practică  01.03.2023

Soluționarea contestaţiilor  şi afișarea  rezultatelor  după soluţionarea contestaţiilor la Proba

practică 02.03.2023

Proba interviu  și afișarea rezultatelor la Proba interviu 03.03.2023  ora 1000

Termen depunere contestații la Proba interviu 06.03.2023

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor 07.03.2023

Afișarea rezultatelor finale 08.03.2023

 

Muzeograf  Grad  Debutant în cadrul  Secției Arheologie

 

Perioada de depunere a dosarelor de candidat  este  01.02. – 14.02.2023 inclusiv  in intervalul  orar  900– 1530 .

Proba de selecţie a dosarelor de candidat și afișarea rezultatelor 15.02.2023

Termen de depunere contestații 16.02.2023

Soluționarea contestațiilor și afișarea  rezultatelor după soluționarea contestațiilor 17.02.2023

Proba  scrisă  in data de  22.02.2023  ora  1330

Afişare  rezultate la Proba  scrisă  în data de 23.02.2023

Termen  depunere  contestaţii la Proba scrisă 24.02.2023

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor 27.02.2023

Proba  Interviu in data  de 28.02.2023 ora  1330 ( pot participa doar  candidaţii care au fost  declaraţi  admis la proba  scrisă).

Afișarea rezultatelor la Proba interviu 01.03.2023

Termen depunere contestații la Proba  Interviu  02.03.2023

Soluționarea contestaţiilor  şi afișarea  rezultatelor  după soluţionarea contestaţiilor la Proba interviu 03.03.2023

Afișarea rezultatelor finale 06.03.2023

Dosarele  pentru  înscrierea la concurs se vor  depune la sediul  Muzeului  Naţional al Banatului din Timişoara, Strada  Martin Luther, nr.4.

Pentru relaţii  suplimentare  privind concursul, vă  puteţi  adresa la sediul Muzeului Naţional al Banatului, la Compartimentul  Financiar  Contabilitate  R.U    ( telefon  0256/ 201321).

Persoana de contact : Inspector de specialitate – Apostu Marius

Bibliografia

Concursului pentru ocuparea postului Muzeograf  Gradul II la Secția Arheologie

 

LEGE nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

Reiko Ishihara-Brito, Archaeological Illustrations of Ceramics, Dumbarton Oaks Research Library and Collection Washington, D.C.

Lesley Collett, Introduction to Drawing Archaeological Pottery, CIfA Professional Practice Paper.

 

Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului Muzeograf  Gradul II                             la Secția Arheologie

 

 • Absolvent studii superioare licență + master în domeniul Istorie-Arheologie sau Artă Plastică;
 • Vechime cel puțin 1 an în vechimea studiilor
 • Adeverință de participare la minimum 4 campanii de cercetare arheologică redactate de arheologi

specialist sau experți, în care să fie menționate activități de întocmire a  documentației  grafice

a șantierelor

 • Cunoștințe operare pc: Office, Photoshop/CorelDraw;
 • Cunoștințe de reprezentare grafică a materialelor arheologice;
 • Cunoaștințe întocmire documentație grafică șantiere;
 • Cunoașterea a unei limbi străine de circulație internațională: nivel mediu

Bibliografia

Concursului pentru ocuparea postului  Muzeograf Grad Debutant

LEGE nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

COD DEONTOLOGIC din 19 august 2022al arheologilor din România. EMITENT MINISTERUL CULTURII. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 8 septembrie 2022

ORDONANȚA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 (republicată) privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național,EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI. Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 24 noiembrie 2006.

Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului (Cluj-Napoca) 1979

Gh. Lazarovici, F. Drașovean (eds.), Cultura Vinča în România (Timișoara), 1991.

 

Luca 1998: S. A. Luca, Liubcova-Ornița. Monografie Arheologică (Târgoviște), 1998.

 

 1. Schier, The Relative and Absolute Chronology of Vinča. New Evidence from the Type Site. În: The Vinča Culture, Its Role and Cultural Connections (Timișoara) 1996, pp.141–162.

 

 1. Whittle, A. Bayliss, A. Barclay, B. Gaydarska, E. Bánffy, D. Borić, F. Drașovean, J. Jakucs, M. Marić, D. Orton, I. Pantović, W. Schier, N. Tasić and M. Vander Linden, Vinča Potscape.

Formal Chronological Models for the Use and Development of Vinča Ceramics in South-east Europe. În: Documenta Praehistorica 43, 2016,1–60.

 

 1. Drașovean, W. Schier, Uivar “Gomilă. A prehistoric tell settlement in the Romanian Banat. Vol. 1. Site, Architecture, Stratigraphy and Dating, Prähistorische Archäologie in Südosteuropa, Band 32, 2020

 

Condiții specifice necesare pentru ocupare  postului  Muzeograf                                                Grad Debutant  la Secția Arheologie

 • Absolvent Facultate Istorie
 • Cunoștințe operare pc : Office, Photoshop/CorelDraw, Agisoft.
 • Cunoașterea a unei limbi străine de circulație internațională: nivel mediu.

BIBLIOGRAFIA

Concursului pentru ocuparea postului Muzeograf Gradul Ila Secția Arheologie

LEGE nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

ORDONANŢĂ de urgenţă nr. 16 din 27 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

LEGE nr. 105 din 7 aprilie 2004 pentru modificarea Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

COD DEONTOLOGIC din 19 august 2022al arheologilor din România. EMITENT MINISTERUL CULTURII. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 8 septembrie 2022

ORDONANȚA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 (republicată) privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național,EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI. Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 24 noiembrie 2006.

 

Condiții specifice pentru  ocuparea postului  Muzeograf  Gradul IA

la Secția Arheologie

–   Absolvent studii superioare și postuniversitare în domeniul Istorie-Arheologie

–    Studii de specialitate /doctorat/ stagiu studii doctorale

–    Vechime în specialitatea studiilor  de minim  7  ani

–    Dovada înscrierii la Doctorat sau Diploma doctor în domeniul Istorie, specializarea Arheologie

–    Înscris în registrul Arheologilor din România în calitatea minimă de specialist

–    Cunoștințe operare pc : Office ( Word, Excel, Access, Power Point) , Photoshop/CorelDraw ,

Agisoft , Docpat

 • Cunoștințe operare GPS-diferențial

–   Cunoștințe primare domeniul G.I.S.

–   Cunoașterea a unei limbi străine de circulație internațională: nivel mediu.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down