Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

Anunt concurs angajare Muzeograf Sectia Arheologie

Nr. 3060/07.06.2023

A N U N Ț

Muzeul Național al Banatului organizează în perioada 04.07.2023 – 10.07.2023, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcții contractuale de execuție unice vacante:

 • 1 post muzeograf, studii superioare, grad profesional II, în cadrul Secției Arheologie.
 1. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care conform art. 35 alin. (1) din H.G. nr.1336/2022, va conține următoarele documente:
 2. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 3. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 4. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 5. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 6. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 7. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 8. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 9. h) certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național autorizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru condidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orce entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în varstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 10. e) curriculum vitae, model comun european.

Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 1. Locul de depunere a dosarelor de concurs:

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Muzeului Naționl al Banatului, str.Martin Luther nr.4, (Bastion Maria Therezia), Compartimentul Financiar Contabilitate și Resurse Umane până la data de 21.06.2023 ora 14:00, zilnic între orele 11:00 – 14:00. Persoana de contact Dragoslava Babcsanyi  telefon 0256/491339, e-mail: muzeul.banatului@yahoo.com.

III. Condiții generale de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de art.15 din H.G. nr.1336/2022:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin (2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor personae sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute de art.35 alin (1) lit. h).
 9. i) curriculum vitae, model comun european.
 10. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • Studii universitare cu diplomă de licență + master în domeniul Istorie-Arheologie;
 • Adeverință de participare la minim 4 campanii de cercetare arheologică redactate de arheologi specialist sau experți, în care să fie menționate activități prestate în cadrul șantierelor;
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an.
 • Constituie un avantaj cunoștințe operare pc: Office, Photoshop/CorelDraw;
 • Constituie un avantaj cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională nivel mediu.
 1. Tipul probelor și data desfășurării acestora:

Proba scrisă: 04.07.2023 ora 10:00, la sediul Muzeului Naționl al Banatului, str.Martin Luther nr.4, (Bastion Maria Therezia).

Proba interviu: 10.07.2023 ora 10:00, la sediul Muzeului Naționl al Banatului, str.Martin Luther nr.4, (Bastion Maria Therezia).

 1. Bibliografia:
 2. Legea nr. 311/2003 – Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 182/2000 – privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Hotărârea nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;
 5. HG nr.1546/2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, cu modificările și completările ulterioare;
 7. COD DEONTOLOGIC din 19 august 2022 al arheologilor din România. EMITENT MINISTERUL CULTURII. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 8 septembrie 2022
 8. ORDONANȚA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 (republicată) privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 24 noiembrie 2006.

VII. Calendarul de desfășurare a concursului

 1. Locul unde se desfășoară concursul: sediul Muzeului Naționl al Banatului, str.Martin Luther nr.4, (Bastion Maria Therezia).
 • Selecția dosarelor de concurs în data de 22.06.2023, ora 10:00.

Afișarea rezultatelor în cel mult o zi lucrătoare de la data selecției dosarelor.

Depunerea contestații în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

 • Proba scrisă în data de 04.07.2023, ora 10:00.

Afișarea rezultatelor în cel mult o zi lucrătoare de la data probei scrise.

Depunerea contestații în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

 • Proba interviu în data de 10.07.2023, ora 10:00.

Afișarea rezultatelor în cel mult o zi lucrătoare de la data probei de interviu.

Depunerea contestații în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei de interviu.

 1. Dosarele de înscriere a condidațiilor la concurs se depun la Muzeul Național Naționl al Banatului, str.Martin Luther nr.4, (Bastion Maria Therezia) în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului (21.06.2023, ora 14:00).
© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down