Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

Anunț concurs angajare Laborator Zonal de Restaurare

ANUNȚ

         Muzeul Național al Banatului, cu sediul în Timișoara, Strada Martin Luther, nr.4, în conformitate cu prevederile   HG 1336/2022, precum  și cu ale  Dispoziției Președintelui  Consiliului Județean Timiș nr.819/22.11.2022, organizează  concurs pentru  ocuparea următoarele posturi   contractuale  vacante pe durată nedeterminată:

 • Şef Laborator Zonal de Restaurare Gradația II , studii superioare S
 • Restaurator Gradul IA, studii superioare S, în cadrul Laborator Zonal de Restaurare

Conform art. 15 din HG nr.1336/2022, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute  de   art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Bibliografia și tematica pentru concursuri, precum și condițiile specifice   pe care trebuie să le îndeplinească persoana pentru ocuparea postului sunt prezentate în anexele anunţului, pe site-ul www.mnab.ro, la rubrica Informaţii publice/Anunţuri  şi la avizierul de la sediul  instituţiei din Timișoara, Str. Martin Luther nr. 4.

    Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la Anexa nr.2 din HG 1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult          6 luni anterior derulării concursului; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii; pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

h)  curriculum vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la lit.g se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise.

În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către  instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Dosarul de candidatură se poate depune prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platforma informatică a instituției publice până la ora şi data limită de depunere a acestuia în format fizic la sediul angajatorului şi există obligația de a se prezenta la secretarul  comisiei de concurs documentele în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Muzeului Național al Banatului din Timișoara, Strada Martin Luther nr.4, sau în format electronic la adresa muzeul.banatului@yahoo.com.

Concursurile pentru  ocuparea  posturilor contractante  vacante  enumerate mai sus, se vor desfăşura la sediul Muzeului  Național  al  Banatului  după  cum  urmează :

   Șef Laborator  Zonal de Restaurare  Gradația  II

\Perioada  de depunere a dosarelor de candidat  este  02.02.–  15.02.2023  inclusiv  in intervalul  orar 900– 1530 .

Proba de selecţie a dosarelor de candidat  și afișarea rezultatelor 16.02.2023

Termen depunere contestații 17.02.2023

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor 20.02.2023

Proba scrisă  in data de 23.02.2023 ora  1000

Afişare  rezultate la Proba  scrisă  in data de 24.02.2023

Termen  depunere  contestaţii 27.02.2023

Soluţionarea  contestaţiilor  şi  afişarea  rezultatelor  după  soluţionarea  contestaţiilor 28.02.2023..

Proba  Interviu in data  de 01.03.2023., ora 1000 ( pot participa  doar  candidaţii care au fost  declaraţi  admis la proba  scrisă).

Afișarea rezultatelor la Proba interviu 02.03.2023

Termen depunere contestații la Proba  Interviu  03.03.2023

Soluționarea contestaţiilor  şi afișarea  rezultatelor  după soluţionarea contestaţiilor la     Proba  Interviu 06.03.2023

Afișarea rezultatelor finale 07.03.2023

Restaurator Gradul IA în cadrul  Laboratorului Zonal de Restaurare:

Perioada  de depunere a dosarelor de candidat  este  02.02.–  15.02.2023  inclusiv  in intervalul  orar 900– 1530 .

Proba de selecţie a dosarelor de candidat  și afișarea rezultatelor 16.02.2023

Termen depunere contestații 17.02.2023

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor 20.02.2023

Proba scrisă  in data de 23.02.2023 ora  1330

Afişare  rezultate la Proba  scrisă  in data de 24.02.2023

Termen  depunere  contestaţii 27.02.2023

Soluţionarea  contestaţiilor  şi  afişarea  rezultatelor  după  soluţionarea  contestaţiilor 28.02.2023..

Proba  Interviu in data  de 01.03.2023., ora 1330 ( pot participa  doar  candidaţii care au fost  declaraţi  admis la proba  scrisă).

Afișarea rezultatelor la Proba interviu 02.03.2023

Termen depunere contestații la Proba  Interviu  03.03.2023

Soluționarea contestaţiilor  şi afișarea  rezultatelor  după soluţionarea contestaţiilor la     Proba  Interviu 06.03.2023

Afișarea rezultatelor finale 07.03.2023

Dosarele  pentru  înscrierea la concurs se vor  depune la sediul  Muzeului  Naţional al Banatului din Timişoara, Strada  Martin Luther, nr.4.

Pentru relaţii  suplimentare  privind concursul, vă  puteţi  adresa la sediul Muzeului Naţional al Banatului, la Compartimentul  Financiar  Contabilitate  R.U    ( telefon  0256/ 201321).

Persoana de contact : Inspector de specialitate – Apostu Marius

 

BIBLIOGRAFIA

Concursului pentru ocuparea postului Șef  Laborator Zonal  Restaurare

 1. Legea 182 din 25 octombrie 2000 ( republicată) privind protejarea patrimoniului cultural național  mobil
 2. Legea 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor și a colecțiilor
 3. Ministerul Culturii și cultelor, Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare  și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate
 4. Teoria restaurării, Cesare Brandi – Editura meridian, București 1996.
 5. Conservarea preventivă a bunurilor culturale, ed.a-2-a, București, 2003

Condiții specifice pentru  ocuparea postului  Șef  Laborator Zonal Restaurare

 • Studii superioare universitare cu diploma de licență în domeniu istorie
 • Program de formare și specializare, teoretică și practică, ,, Bazele restaurării științifice”

cu certificat de absolvire în cadrul Centrului  Special  de Perfecționare  a Cadrelor ,

București – Ministerul  Culturii și Cultelor

 • Atestat specialist  în restaurare  carte vebhe, rară, document, hartă –  emis de Ministerul Culturii  și Cultelor
 • Atestat expert restaurator emis de către  Ministerul Culturii și Cultelor
 • Vechime în specialitatea studiilor 7 ani
 • Cunoștințe operare PC ( MS Office, navigare  Internet)
 • Cunoașterea a cel puțin  a unei limbi străine de circulație  internațională

 

BIBLIOGRAFIA

Concursului pentru ocuparea postului Restaurator Gradul IA  în cadrul  Laborator Zonal  Restaurare

 1. Legea 182 din 25 octombrie 2000 ( republicată) privind protejarea patrimoniului cultural național  mobil
 2. Legea 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor și a colecțiilor
 3. Ministerul Culturii și cultelor, Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare  și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate
 4. Teoria restaurării, Cesare Brandi – Editura meridian, București 1996.

 Condiții specifice pentru  ocuparea postului Restaurator Gradul IA în cadrul  Laborator Zonal Restaurare

 • Studii superioare universitare cu diploma de licență
 • Vechime în specialitatea studiilor 7 ani
 • Cunoștințe operare PC ( MS Office, navigare  Internet)
 • Cunoașterea a cel puțin  a unei limbi străine de circulație  inrternațională

 

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down