Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

Anunt concurs angajare Compartimentul Tehnic si Stiintele Naturii

ANUNŢ

 Muzeul  Național al Banatului, cu sediul în Mun.Timişoara, Piaţa Huniade nr.1, organizează în perioada, 27.04.2023 – 26.05.2023, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție  vacante:

 • 1 post inspector de specialitate, grad profesional II, (S) – Compartimentul Tehnic și Administrativ;
 • 1 post muzeograf, grad profesional IA, (S) – Compartimentul Științele Naturii.

I.Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente, conform art. 35 din HG nr.1336/2022:

 1. a) formular de inscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr. 2;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume,dupa caz;
 4. d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 5. e) copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Locul de depunere a dosarelor de concurs:

Muzeul Național al Banatului, Mun.Timișoara, str.Martin Luther, nr.4 (Bastion Theresia), Compartimentul Financiar, Contabilitate și Resurse Umane până la data de  12.05.2023,  ora 14, zilnic între orele 11-14.

       Persoană de contact: Dragoslava Babcsanyi.

 1. Condiţii generale și specifice prevăzute în fișa de post:

1.pentru postul de inspector de specialitate, grad profesional II, Compartimentul Tehnic și Administrativ

 • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență: Facultatea de Construcții Civile, Industriale sau Ștințe Administrative (studii masterale finalizate cu diplomă);
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 4 ani;
 • constituie avantaj acreditări M.C.C. privind clădirile istorice;
 • calificare tehnică în specializarea construcții;
 • cunoștințe de utilizare a PC: Microsoft Windows, Microsoft Excel;

 

2.pentru postul de muzeograf, grad profesional IA, Compartimentul Științele Naturii

 • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: Biologie/Ecologie;
 • studii de specialitate master/doctorat în domeniul Biologie/Ecologie;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani;

 

III. Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant, conform art. 15 din HG. nr. 1336/2022:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
 2. b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 5. e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;
 8. h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea  118/2019privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

IV . Bibliografia şi, după caz, tematica :

1.pentru postul de inspector de specialitate, grad profesional II, Compartimentul Tehnic și Administrativ:

1) Legea nr.311/2003 – Legea muzeelor și a colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

2) Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare;

3) Codul Adminidtrativ din 03.07.2019;

4) Hotărârea de Guvern nr.886/2008 pentru aprobarea Nornelor de clasare a bunurilor culturale mobile;

5) Ordinul nr.2035 din 18.04.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil;

6) Legea nr.319/2006 privind securitatea și siguranța în muncă;

7) Legea nr.50/1991 Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată;

8) Legea nr.10/1995 Legea privind calitatea în construcții;

9) Hotărârea de Guvern nr.273/1994 prinind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

10) Hotărârea de Guvern nr.343/2017 privind modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

11) Legea nr.307/2006 privind apărarea îpotriva incendiilor;

12) OMAI nr.129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protective civilă;

13) HGR nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

14) Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;

15) Hotărârea de Guvern nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr/319/2006;

16) Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr.390 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare;

17) Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordul cadru din Legea nr.98/2016;

18) Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

19) Ordonanța de Urgență nr.78 din 16 iunie 2000 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

20) Ordonanța de Urgență nr.195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

21) Legea nr.64 din 21 martie 2008 (republicată) privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil Ordinul 5/2009;

22) Ordin nr.130 din 10 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI.

 

2.pentru postul de muzeograf, grad profesional IA, Compartimentul Științele Naturii:

 • Rakosy, Laszlo. (2013). Fluturii diurni din România (Butterflies of România). Editura MEGA Cluj-Napoca, ISBN: 978-606-543-427-1, 352pp;
 • Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată;
 • Ordonanța de Uregență nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale, protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (a se verifica articolele aplicabile nevertebratelor);
 • Standard occupational. Ocupația muzeograf. Realizat de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură. 2006, 40 pp.
 1. Calendarul de desfăşurare a concursului:
 2. Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului Național al Banatului, Mun.Timişoara, str.Martin Luther, nr.4 (Bastion Theresia):
 • Selecția dosarelor de concurs în data de 15. 05.2023, ora 10,00(inspector de specialitate) și ora 13,00(muzeograf);

Afișarea rezultatelor în cel mult o zi lucrătoare de la data selecției dosarelor.

Depunere contestații în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

 

 • Proba scrisă în data de 22.05.2023, ora 11.00(inspector de specialitate) și ora 13,00(muzeograf);

Afișarea rezultatelor în cel mult o zi lucrătoare de la data probei scrise.

Depunere contestații în termen de cel mult o zi  lucrătoare de la data afișării probei scrise.

 • Proba interviu în data de 26.05.2023, ora 10.00(inspector de specialitate) și ora 13,00(muzeograf).

Afișarea rezultatelor în cel mult o zi lucrătoare de la data probei de interviu.

Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

 1. Dosarele de  înscriere a candidaților la concurs se depun la Muzeul  Național al Banatului, Mun.Timisoara, str.Martin Luther, nr.4 (Bastion Theresia) în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (până la 12.05.2023, ora 14).

 

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down