Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

Anunț concurs angajare Compartimentul Tehnic și Administrativ

ANUNŢ

         Muzeul Național al Banatului, cu sediul in Timișoara, Strada Martin Luther, nr.4, in conformitate cu prevederile   HG 1336/2022, precum  și cu ale  Dispoziției Președintelui  Consiliului Județean Timiș nr.819/22.11.2022, organizează  concurs pentru  ocuparea următorului post   contractual  vacant  pe durată nedeterminată:

 • Inspector de specialitate Gradul I, studii superioare S, în cadrul Compartimentului Tehnic și Administrativ ;

Conform art. 15 din HG nr.1336/2022, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute  de   art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Bibliografia și tematica pentru concurs, precum și condițiile specifice  pe care trebuie să le îndeplinească persoana pentru ocuparea postului sunt prezentate în anexele anunţului, pe site-ul www.mnab.ro, la rubrica Informaţii publice/Anunţuri  şi la avizierul de la sediul  instituţiei din Timișoara, Str. Martin Luther nr. 4.

    Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la Anexa nr.2 din                   HG 1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii; pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

h)  Curriculum Vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la lit.g se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise.

În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către  instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Dosarul de candidatură se poate depune prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platforma informatică a instituției publice până la ora şi data limită de depunere a acestuia în format fizic la sediul angajatorului şi există obligația de a se prezenta la secretarul  comisiei de concurs documentele în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Muzeului Național al Banatului din Timișoara, Strada Martin Luther nr.4, sau în format electronic la adresa muzeul.banatului@yahoo.com.

Concursul pentru  ocuparea  postului contractant  vacant  enumerat mai sus, se va desfăşura la sediul Muzeului  Național  al  Banatului  după  cum  urmează : 

Inspector de specialitate Gradul  l în cadrul Compartimentului Tehnic și Administrativ

Perioada de depunere a dosarelor de candidat  este 03.02.2023 – 16.02.2023   inclusiv,  in intervalul  orar 900– 1530 .

Proba de selecţie a dosarelor de candidat  și afișarea rezultatelor 17.02.2023

Termen depunere contestații 20.02.2023

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor  21.02.2023

Proba scrisă în data de 24.02.2023  ora 1300

Afişare  rezultate la Proba  scrisă  in data de 27.02.2023

Termen depunere  contestaţii 28.03.2023

Soluţionarea  contestaţiilor  şi afişarea  rezultatelor  după  soluţionarea  contestaţiilor 01.03.2023.

Proba  Interviu în data  de 02. 03.2023, ora  1300 ( pot participa  doar  candidaţii care au fost  declaraţi  admis la Proba  scrisă).

Afișare rezultate Proba interviu 03.03.2023

Termen depunere contestații la Proba  Interviu  06.03.2023

Soluționarea contestaţiilor  şi afișarea  rezultatelor  după soluţionarea contestaţiilor la Proba interviu 07.03.2023

Afișarea rezultatelor finale 08.03.2023

 

Dosarele  pentru  înscrierea la concurs se vor  depune la sediul  Muzeului  Naţional al Banatului din Timişoara, Strada  Martin Luther, nr.4.

Pentru relaţii  suplimentare  privind concursul, vă  puteţi  adresa la sediul Muzeului Naţional al Banatului, la Compartimentul  Financiar  Contabilitate  R.U    ( telefon  0256/ 201321).

Persoana de contact : Inspector de specialitate – Apostu Marius

 

Bibliografia

Concursului organizat pentru ocuparea postului Inspector de specialitate Gradul I în cadrul Compartimentului Tehnic și Administrativ:

 • Legea 311/2003 – Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Codul Administrativ din 03.07.2019.;
 • Hotărârea de Guvern 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;
 • Ordinul 2035 din 18.04.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil;
 • Legea 319/2006 privind securitatea şi siguranţa în muncă;

7) Legea 50/1991 Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată;

8) Legea 10/1995 Legea privind calitatea în construcții;

–     Hotărârea de Guvern 273/1994       privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

–     Hotărârea de Guvern 343/2017 privind modificarea HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

–     Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

–  OMAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;

–     HGR 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

–    Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă

Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006

Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr.390 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016

Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Ordonanța de Urgență nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare

Ordonanța de Urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*)privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat ș

i a aparatelor consumatoare de combustibil*) Ordinul 5/2009

ORDIN nr. 130 din 10 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI

 

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant  Inspector specialitate  în cadrul Compartimentului  Tehnic și Administrativ

– inginer constructor  – studii superioare de specialitate  cu diplomă de licență (constituie un avantaj: Facultatea de Constructii Civile, Industriale, (studii masterale finalizate cu diplomă);

– constituie avantaj acreditări M.C.C. privind clădirile istorice;

– calificare tehnică în specializarea construcții.

– cunoştinţe de  utilizare a PC: Microsoft Windows, Microsoft Excel

– vechimea  în specialitatea  studiilor  minim 7 ani

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down