Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

Anunț concurs angajare Compartimentul Relații cu Publicul

ANUNŢ

Muzeul Național al Banatului, cu sediul în Timișoara, Strada Martin Luther, nr.4, în conformitate cu prevederile   HG 1336/2022, precum  și cu ale  Dispoziției Președintelui  Consiliului  Județean  Timiș  nr.819/22.11.2022, organizează  concurs pentru  ocuparea   unui  post   contractual  vacant pe durată nedeterminată:

 • Inspector de specialitate Gradul II, în cadrul Compartimentului Relații cu Publicul ;

Conform art. 15 din HG nr.1336/2022, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute  de   art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

 

Bibliografia și tematica pentru concurs, precum și condițiile specifice   pe care trebuie să le îndeplinească persoana pentru ocuparea postului sunt prezentate în anexele anunţului, pe site-ul www.mnab.ro, la rubrica Informaţii publice/Anunţuri  şi la avizierul de la sediul  instituţiei din Timișoara, Str. Martin Luther nr. 4.

    Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a)  formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la Anexa nr.2 din             HG 1336/2022;

b)  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c)  copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d)  copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e)   copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f)     certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

 1. g)    certificatul de integritate  comportamentală

h)   adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult          6 luni anterior derulării concursului; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii; pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

i)     curriculum vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la lit.g se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise.

În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către  instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Dosarul de candidatură se poate depune prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platforma informatică a instituției publice până la ora şi data limită de depunere a acestuia în format fizic la sediul angajatorului şi există obligația de a se prezenta la secretarul  comisiei de concurs documentele în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Muzeului Național al Banatului din Timișoara, Strada Martin Luther nr.4, sau în format electronic la adresa muzeul.banatului@yahoo.com.

Concursul  pentru  ocuparea  postului vacant Supraveghetor muzeu    se va  desfăşura la sediul Muzeului  Național  al  Banatului  după  cum  urmează :

 

Perioada  de depunere a dosarelor de candidat  este  22.03.2023 – 04.04.2023  inclusiv,   după cum urmează :

 • Luni — Joi  in intervalul  orar  900– 1530 .
 • Vineri în intervalul orar  0900—1400

Proba de selecţie a dosarelor de candidat  05.04.2023

Afișarea rezultatelor  06.04.2023

Termen depunere contestații la rezultatele Probei selecția dosarelor : 07.04.2023

Soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor  10.04.2023

Proba  scrisă  in data de  11.04.2023ora 1000

Afişare  rezultate la Proba  scrisă  in data de  12.04.2023

Termen  depunere  contestaţii 13.04.2023

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor 18.04.2023

Proba  interviu in data  de 19.04.2023   ora  1000 ( pot participa doar  candidaţii care au fost  declaraţi  admis la proba  scrisă).

Afișarea  rezultatelor la Proba interviu 20.04.2023

Termen depunere contestații la Proba  interviu  21 . 04.2023

Soluționarea contestaţiilor  şi afișarea  rezultatelor  după soluţionarea contestaţiilor la Proba interviu  22.04.2023

Afișarea rezultatelor finale  22.04.2024

 

Dosarele  pentru  înscrierea la concurs  se vor  depune la sediul  Muzeului  Naţional al Banatului  din Timişoara, Strada  Martin Luther, nr.4.

Pentru relaţii  suplimentare  privind concursul, vă  puteţi  adresa la sediul Muzeului Naţional al Banatului, la Compartimentul  Financiar  Contabilitate  R.U                                            ( telefon 0256/ 201321).

Persoana de contact : Inspector de specialitate – Apostu Marius

 

Bibliografia

Concursului pentru ocuparea postului Inspector de Specialitate gradul II

la Compartimentul Relații cu Publicul

 1. Legea nr. 544/12 octombrie 2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.
 3. Legea nr. 182/200 (r2), privind protejarea patrimoniului cultural național mobil (republicată);
 4. Adina Berciu-Drăghicescu, Manual de secretariat și asistență managerială, Editura Universității București, 2003; Capitolul II (Tehnici de secretariat), cap. IV (Organizarea și prelucrarea arhivei contemporane), cap. VIII (Elemente de protocol);
 5. Emilian Manciur, Ambasador, Protocol instituțional, ed. Comunicare, 2008;

https://www.scribd.com/doc/6416618/Protocol-Institutional

 1. Florin Medeleț, Nicoleta Toma, Muzeul Banatului, File de cronică I, 1872 – 1918, Timișoara, 1997;
 2. Florin Medeleț, Vasile Râmneanțu, Muzeul Banatului, File de cronică II, 1918 – 1948, Timișoara, 2003.

                         

        Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului

Inspector de Specialitate gradul II la Compartimentul Relații cu Publicul

 • Studii superioare de specialitate sau specialități  înrudite (istorie, filologie, științele comunicării, științe umaniste),
 • Vechime: 4 ani în specialitatea studiilor
 • Cunoștințe operare calculator: Office ( Word , Excel, Power Point) — constituie avantaj
 • Cunoașterea a unei limbi străine de circulație internațională (scris , citit, vorbit) la nivel B2, cel puțin.— constituie  avantaj

 

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down