Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

Anunț concurs angajare Secția Arheologie

Muzeul Național al Banatului organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant, pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de lucru de 40 de ore pe săptămână de:
• 1 post muzeograf, studii superioare, gradul profesional II, în cadrul Secției Arheologie;

Condiții generale de participare la concurs:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant conform art.15 din H.G. nr.1336/2022:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin (2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor personae sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute de art.35 alin (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt:
– Studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență + master în domeniul Istorie-Arheologie;
– Adeverință de participare la minim 4 campanii de cercetare arheologică redactate de arheologi specialist sau experți, în care să fie menționate activități prestate în cadrul șantierelor;
– Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an.
– Constituie un avantaj cunoștințe operare pc: Office, Photoshop/CorelDraw;
– Constituie un avantaj cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională nivel mediu.

Concursul se va organiza conform următorului calendar:
o 26.05.2023, ora 14:00: termen limită de depunere a dosarelor de concurs;
o 29.05.2023, ora 12:00, termen afișare rezultate selecție dosare;
o 30.05.2023, ora 16:00, termen depunere contestație la selecția dosarelor
o 31.05.2023, ora 16:00, termen afișare rezultate contestație la selecția dosarelor;
o 07.06.2023, ora 10:00, proba scrisă;
o 08.06.2023, ora 16:00, afișare rezultate la proba scrisă;
o 09.06.2023, ora 16:00, termen depunere contestație la proba scrisă
o 12.06.2023, ora 16:00, termen afișare rezultate contestație proba scrisă;
o 13.06.2023, ora 10:00, proba interviu;
o 14.06.2023, ora 16:00, afișare rezultate proba interviu;
o 15.06.2023, ora 16:00, termen de depunere a contestațiilor la proba de interviu
o 16.06.2023, ora 16:00, termen afișare rezultate contestație proba interviu;
o 16.06.2023, ora 16:00, afișare rezultate finale concurs.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea nr. 1336/2022.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice.
În funcţie de decizia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul secretariat, sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34 din Hotărârea nr. 1336/2022.
În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
Nerespectarea prevederilor menționate mai sus , conduce la respingerea candidatului.
Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34 din Hotărârea nr. 1336/2022, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 311/2003 – Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 182/2000 – privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Hotărârea nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;
4. HG nr.1546/2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, cu modificările și completările ulterioare;
6. COD DEONTOLOGIC din 19 august 2022 al arheologilor din România. EMITENT MINISTERUL CULTURII. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 8 septembrie 2022
7. ORDONANȚA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 (republicată) privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 24 noiembrie 2006.

Notă: La studierea actelor normative din bibliografie, candidații vor avea în vedere toate republicările, modificările si completările intervenite până la data depunerii dosarelor de concurs.
Coordonate de contact: Muzeul Național al Banatului, mun.Timișoara, jud. Timis, str. Martin Luther, nr. 4, (Bastionul Maria Theresia), Compartiment Finaciar, Contabilitate și R.U., nr. telefon: 0256/491339, e-mail: muzeul.banatului@yahoo.com.

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down