Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

Anunț angajare Inspector de Specialitate – Compartiment Tehnic și Administrativ

 

Muzeul  Național al Banatului, cu sediul în Mun.Timişoara, Piaţa Huniade nr.1, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant conform art. IV, alin.(2), lit.a) din O.U.G. nr. 34/2023 pe perioadă nedeterminată, cu durată normal de lucru de 40 de ore pe săptămâna:

 • 1 post inspector de specialitate, grad profesional II, (S) – Compartimentul Tehnic și Administrativ;

I.Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente, conform art. 35 alin.(1) din HG nr.1336/2022:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume,dupa caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publica;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care sa ateste vechimea îin munca și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii; pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevazute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea si funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații inscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învațământ, sănătate sau protecție socială, precum si orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in vârsta, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţă care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), cel mai târziu pâna la data desfașurării primei probe a concursului.

Locul de depunere a dosarelor de concurs:

Muzeul Național al Banatului, Mun.Timișoara, str.Martin Luther, nr.4 (Bastion Theresia), Compartimentul Financiar, Contabilitate și Resurse Umane, tel. 0256/201321, până la data de  03.07.2024,  ora 14, zilnic între orele 11-14, începând cu data de 19.06.2024

        Persoană de contact: Inspector de specialitate –  Manu Olguța.

 1. Condițiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant, conform art. 15 din HG. nr. 1336/2022:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute  de   art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia romană sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaste limba romană, scris si vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificarile si completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) indeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvarsirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra infăptuirii justiției, infracțiuni săvârsite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea  118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea si funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

III. Condițiile specifice prevăzute în fișa de post, pentru postul de inspector de specialitate, grad profesional II, Compartimentul Tehnic și Administrativ

– inginer cu studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, de preferat Facultatea de Construcții sau studii în științe economice, științe juridice.

– cunoştinţe de  utilizare a PC nivel mediu;

– vechimea  în specialitatea  studiilor  minim 4 ani.

 1. Concursul se va desfășura conform următorului calendar:
Calendar desfașurare
Nr. crt. Etapa Data
1 Termenul limită la care se pot depune dosarele de concurs – ora 1400 03.07.2024
2 Termenul de afișare al rezultatului selecției dosarelor de concurs 05.07.2024
3 Termenul de depunere al contestației la selecția dosarelor 08.07.2024
4 Termenul de afișare al rezultatului soluționării contestației de la selecția dosarelor 09.07.2024
5 Data desfașurării probei scrise – ora 1000 10.07.2024
6 Termenul de afișare al rezultatului de la proba scrisă 11.07.2024
7 Termenul de depunere al contestației la proba scrisă 12.07.2024
8 Termenul de afișare al rezultatului soluționării contestației de la proba scrisă 15.07.2024
9 Data desfașurării probei de interviu – ora 1000 16.07.2024
10 Termenul de afișare al rezultatului de la proba de interviu 17.07.2024
11 Termenul de depunere al contestației la proba de interviu 18.07.2024
12 Termenul de afișare al rezultatului soluționării contestației la proba de interviu 19.07.2024
13 Termenul de afișare al rezultatului final 22.07.2024

 

V . Bibliografia şi, după caz, tematica ,  pentru postul de inspector de specialitate,  grad profesional II, Compartimentul Tehnic și Administrativ:

1) Legea nr.311/2003 – Legea muzeelor și a colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

2) Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare;

3)  Codul Administrativ din 03.07.2019;

4) Hotărârea de Guvern nr.886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;

5) Ordinul 2035 din 18.04.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil;

6) Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;

7) Legea 50/1991 Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată;

8) Legea 10/1995 Legea privind calitatea în construcții;

9) Hotărârea de Guvern nr.273/1994 prinind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

10) Hotărârea de Guvern nr.343/2017 privind modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

11) Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

12) OMAI nr.129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protective civilă;

13) HGR nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

14) Hotărârea de Guvern nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr/319/2006;

15) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

FISA POSTULUI CTA

Anexa 2

 

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down