Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

Anunț achiziție directă de servicii „FESTIVALUL LUMINII/FESTIVAL OF LIGHTS”

Autoritatea contractantă Muzeul Național al Banatului, adresează invitația operatorilor economici interesați să depună ofertă pentru următoarea achiziție:

ACHIZIȚIA DIRECTĂ DE SERVICII – Anexa2 procedură propie în cadrul evenimentului „FESTIVALUL LUMINII/FESTIVAL OF LIGHTS”

Anunț/Invitație de participare: ADV 1333950/05.12.2022;

Tip contract: Servicii; Cod CPV: 79952100-3 – Servicii de organizare de evenimente culturale;

Valoare contract: 2.521.008,40 lei, exclusiv TVA.;

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preț; algoritmul de calcul se regăsește în anunțul/invitația de participare.

Durata realizării: în perioada 29.12.2022. – 02.01.2023 (5 zile).

Autoritatea contractantă procedează la lansarea achiziției prin CLAUZA SUSPENSIVĂ, în înțelesul art. 1399 – 1400 din Codul Civil;

Oferta trebuie depusă în plic la sediul autorității contractante și va conține toate documentele solicitate prin prezentul anunț, întocmite într-un singur exemplar în original/copie conformă cu originalul introduse într-un plic exterior, închis și netransparent. Oferta completă (documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară) și notificare cu datele de identificare (denumire ofertant, CUI, adresa de e-mail, telefon, persoana de contact) va fi depusă în plic închis la sediul autorității contractante. Oferta se va prezenta îndosariată, având toate paginile numerotate și opisate.

Obligatoriu la evaluarea ofertelor se va verifica și operatorul economic. În acest sens vă rugăm să anexați la oferta depusă și următoarele documente: Certificatul constatator de la ONRC cu privire la asociați/acționari, participarea acestora la capitalul social, pe lângă datele referitoare la sediu și obiectul principal de activitate, contul de trezorerie și o copie a CI administrator/acționar/persoană desemnată (împuternicit) pentru semnarea contractului.

Ofertantul va oferi detalii pentru îndeplinirea fiecărei cerințe din caietul de sarcini atașat prezentului anunț. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică și financiară.

Ofertantul trebuie să prezinte Formularul de ofertă care reprezintă elementul principal al propunerii financiare conform cerințelor din caietul de sarcini.

De asemenea, ofertantul trebuie să prezinte draftul de contract însușit.

Cerințele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerințe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca neconforme.

  • NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază;
  • NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Lipsa oricărui document solicitat prin documentația de atribuire duce la respingerea ofertei ca fiind neconformă; nu se acceptă completări ale ofertei, riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră sau cazul fortuit cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă.

Data limită pentru depunerea ofertei:  16.12.2022, ORA  10:00.

Serviciul de la care se pot obține informații:

Email: muzeul.banatului@yahoo.com ; contact@mnab.ro;

 

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down