Program de vizitare: Miercuri - Duminica: 10:00 - 18:00 (închis luni și marți)

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Muzeul Național al Banatului face cunoscută ATRIBUIREA contractului de servicii nr. 2454/13.05.2024, cod CPV 79952100-3, în favoarea SC NEW PROMO MOD S.R.L. – 19152123, pentru suma de 478.990 lei, fără T.V.A., în vederea organizării evenimentului „FESTIVALUL MEDIEVAL al CASTELULUI HUNIADE”, lansat prin ADV 1422745/23.04.2024, procedură proprie Anexa 2.  

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Muzeul Național al Banatului face cunoscută ATRIBUIREA contractului de servicii nr. 2370/08.05.2024, cod CPV 79952000-2, în favoarea SC CADANISS S.R.L. – 40146120, pentru suma de 33.600 lei, fără T.V.A., în vederea organizării evenimentului „NOAPTEA MUZEELOR”, lansat prin ADV 1421521/18.04.2024, procedură proprie Anexa 2.  

 

 

Muzeul Național al Banatului face cunoscută ATRIBUIREA contractului de servicii nr. 2369/08.05.2024, cod CPV 79952100-3, în favoarea SC NEW PROMO MOD S.R.L. – 19152123, pentru suma de 630.000 lei, fără T.V.A., în vederea organizării evenimentului „JAZZx”, lansat prin ADV 1420586/16.04.2024, procedură proprie Anexa 2.  

 

Muzeul Național al Banatului face cunoscută ATRIBUIREA contractului de servicii nr. 2371/08.05.2024, cod CPV 79953000-9, în favoarea SC BIG MATRYOSHKA S.R.L. – 37910706, pentru suma de 168.000 lei, fără T.V.A., în vederea organizării evenimentului „FESTIVALUL NEOLITIC PARȚA”, lansat prin ADV 1421533/18.04.2024, procedură proprie Anexa 2.  

 

Decizie anulare Raport procedura FESTIVALUL LUMINII 2023

Raport atribuire FESTIVALUL LUMINILOR 2023 Decizie CURTEA DE APEL

salarizare

RAPORT ATRIBUIRE PRESA 2024

Rezultat final Tasi

rezultat final arheo

Rezultat final Tasi

rezultat final arheo

Nr. 1380/12.03.2024

Descriere invitație de participare:

Muzeul Național al Banatului cu sediul administrativ în Timișoara, Piața Huniade nr. 1, solicită oferte de preț în vederea achiziționării de servicii de publicitate – anunț ziar, publicitate on-line și publicitate stradală. Procedura de achizitie aplicată este achiziția directă prin sistemul electronic de achiziții publice SICAP, cu repsectarea prevederilor art. 7 alin (5) din Legea 98/2016.

Coduri CPV:

79341000-6 – Servicii de publicitate

79341400 – 0 – Servicii de campanii de publicitate

Modul de prezentare şi depunerea ofertei:

Oferta se va depune la sediul administrativ al Autorității Contractante din Str. Martin Luther, nr.4, Bastion Theresia, et.1, Timișoara, România cod. 300054.

Oferta se va depune pe adresa de email: muzeul.banatului@yahoo.com însoțită de toate documentele solicitate prin prezentul anunț, întocmite într-un singur exemplar. Oferta completă (documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară) și notificarea cu datele de identificare (denumire ofertant, CUI, adresa de e-mail, telefon, persoana de contact).

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu:

 

Obligatoriu la evaluarea ofertelor se va verifica și operatorul economic. În acest sens vă rugăm să anexați la oferta depusă și următoarele documente: Certificatul constatator ONRC cu privire la asociați/acționari, participarea acestora la capitalul social, pe lângă datele referitoare la sediu și obiectul principal de activitate, contul de trezorerie și o copie a CI administrator/acționar/persoană desemnată (împuternicit) pentru semnarea contractului.

Lipsa oricărui document solicitat prin documentația de atribuire duce la respingerea ofertei ca fiind neconformă; nu se acceptă completări ale ofertei, riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră sau cazul fortuit cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă.

FORMULARE conform Legii achizițiilor publice nr.98/2016.

  1. Formularul 1 – Scrisoarea de înaintare –Solicitat √
  2. Formularul 2 – Declaraţie privind neîncadrarea însituaţiile prevăzute la art. 164 -Solicitat √
  3. Formularul3 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167 –Solicitat √
  4. Formularul 4 – Declaratie privind neîncadrarea în prevederile la art.58; 59; 60; 61; 62 si 63 –Solicitat √
  5. Formularul 5 –Propunere Tehnică –Solicitat √
  1. Formularul 6 – Formular de ofertă –Solicitat √

Serviciul de la care se pot obține informații:

Compartimentul Relații cu Publicul – MUZEUL NAȚIONAL AL BANATULUI

Email: muzeul.banatului@yahoo.com ; contact@mnab.ro;

 

FORMULARE FIRME

© 2021 - All rights reserved MNaB 2021
homephone-handsetcrossmenuchevron-down