Analele Banatului

Despre Analele Banatului

INFORMAŢII GENERALE

GENERAL INFORMATION

Analele Banatului – serie nouă, continuă publicaţiile anterioare ale Muzeului Banatului, Timişoara:
Történelmi és Régészeti Értesítő (1872-1918)
Gemina (1923)
Analele Banatului (1928-1931)
Tibiscus (1971-1979)
Articolele publicate urmăresc în principal teme de arheologie, istorie şi muzeologie, referitoare îndeosebi la Banat, dar şi la istoria României sau universală (incluzând Banatul).
Structura anuarului: 
-Arheologie şi istorie veche
-Istorie medie, modernă şi contemporană
-Istoria culturii, Muzeologie, Istoriografie, Cataloage, Varia
Frecvenţa de apariţie:
  anual
ISSN: 1221-678X
Editura: MEGA, Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr.3
Vigneta copertii: Wiliam Vastag
Colegiul de redacţie: 
Claudiu ILAȘ, director al Muzeului Banatului, Timişoara
Prof. univ. dr. Florin DRAŞOVEAN, 
Cercetător Ştiinţific, Muzeul Banatului, redactor şef.
drd. Zsuzsanna KOPECZNY, Muzeul Banatului, secretar de redacţie
Prof. dr. Radu ARDEVAN, Lector dr. Ligia BOLDEA, dr. Nicoleta DEMIAN, dr. Dragoș DIACONESCU, Prof. dr. Joseph MARAN (Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg), Zoran MARCOV, Conf. dr. Vasile RĂMNEANȚU, Prof. dr. John Michael O’SHEA (Michigan University,    SUA), Prof.dr. Wolfram SCHIER (Freie Universität Berlin, Germania), dr. Cosmin SUCIU,membri.
Structura anuarului:
I (1981) II (1993) III (1994)IV(1995) – Arheologie şi Istorie V (1997) VI (1998)
Manuscrisele redactate conform normelor de publicare ataşate mai jos vor fi trimise la redacţie în format electronic pe suport fix (CD sau DVD) pe adresa: Timişoara 300002, Piaţa Huniade nr. 1 sau pe E-mail:analelebanatului@yahoo.com
Norme de publicare
Recenzare
Baze de Date Internaţionale
Scopus
Scopus 2
World Cat
Copernicus
AWOL
The Journals Analele Banatului – new series, continues the previous publications of Banat Museum, Timişoara:
Történelmi és Régészeti Értesítő (1872-1918)
Gemina (1923)
Analele Banatului (1928-1931)
Tibiscus (1971-1979)
The published articles are of archaeological,
historical and museological interest and are
mainly related to the region of Banat, but also to romanian and universal history.
The structure of the journal is the following:

– Archaeology and Ancient History
– Medieval, Modern and Contemporary History
– History of culture, Museology, Historiography, Catalogues, Varia
Appearance frequency:
 annual
ISSN: 1221-678X
Publisher: Editura MEGA, Cluj-Napoca, Parcul Feroviarilor no.3
Cover vignette: Wiliam Vastag
Editorial Board:
Claudiu ILAȘ, Manager of  Banat Museum,
Timişoara
Prof. dr. Florin DRAŞOVEAN
, Scientific
Researcher, Banat Museum, chief editor.
Zsuzsanna KOPECZNY, Banat Museum Timişoara, editorial secretary
Prof. dr. Radu ARDEVAN, Lector dr.
Ligia BOLDEA, dr. Nicoleta DEMIAN,
dr. Dragoș DIACONESCU, Prof. dr. Joseph MARAN (Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg), Zoran MARCOV,
Conf. dr. Vasile RĂMNEANȚU, Prof. dr.
John Michael O’SHEA (Michigan University,
SUA), Prof.dr. Wolfram SCHIER (Freie
Universität Berlin, Germania), dr. Cosmin SUCIU
,  members.
Archive structure:
I (1981) II (1993) III (1994) IV (1995) – Archaeology and History V (1997) VI (1998)
The manuscripts edited following the Publishing Rules (link) shall be sent on fixed electronical format (CD or DVD) to the following address: Timişoara 300002, Piaţa Huniade nr. 1, or via
e-mail address: analelebanatului@yahoo.com

Publishing Rules
Peer Review process description
International Data Base
Scopus
Scopus 2
World Cat
Copernicus
AWOL